Гражданско дело 11318/2019 - Решение - 02-01-2020

Решение по Гражданско дело 11318/2019г.

                                  РЕШЕНИЕ

 

Номер    15                       02.01.2020 г.                 Град  ПЛОВДИВ

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

 

Пловдивски районен съд               петнадесети граждански състав

На втори януари                             две хиляди и двадесета година

В закрито заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДЕСИСЛАВА КАЦАРОВА

 

като разгледа докладваното от съдията

гражданско дело № 11318  по описа за 2019 година,

за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по реда на чл.247 от ГПК.

С разпореждане № 118178/ 12.12.2019 г., постановено по настоящото дело, съдът е дал възможност на страните да вземат становище относно евентуална поправка на очевидна фактическа грешка в постановеното по делото съдебно решение.

В предоставения му срок ищецът не е взел становище.

В дадения му срок ответникът е заявил, че е налице фактическа грешка в решението и моли същата да бъде поправена.

Съдът намира следното:

Съдът констатира, че е сезиран с иск с правно основание чл. 124, ал. 1 от ГПК, предявен от Д. Б.Г., ЕГН **********,***, против “ЕВН България Електроснабдяване” ЕАД, ЕИК 123526430, със седалище и адрес на управление гр. Пловдив, ул. “Христо Г. Данов” № 37, за признаване за установено в отношенията между страните, че Д. Б.Г., ЕГН **********,***, не дължи на “ЕВН България Електроснабдяване” ЕАД, ЕИК 123526430, сумата 628,02 лв., представляваща корекция по договор за продажба на електрическа енергия за потребена, но неотчетена и неплатена електрическа енергия в обект, находящ се в гр.П., ул.“******“ № ******, ИТН ******, клиентски номер ******, за периода: ***г. – ***, за която е издадена фактура № ******/******г.

В диспозитива на постановеното съдебно решение е отхвърлил същия иск, но е посочил като цена на иска сумата 5628,02 лв.

Съдът намира, че е налице противоречие на формираната правна воля на съда и външното й изразяване в писмения акт – съдебното решение в частта относно цената на иска, като същата следва да се чете 628,02лв. вместо погрешно посочената  5628,02 лв. Ето защо, следва да се допусне поправка на очевидна фактическа грешка в посоченото съдебно решение в този смисъл.

Мотивиран от изложеното и на основание чл.247 от ГПК, съдът

 

РЕШИ  :

 

ДОПУСКА поправка на очевидна фактическа грешка в решение № 4426/20.11.2019 г., постановено по гр.д.№ 11318/2019 г. по описа на Районен съд – Пловдив, ХV гр.с., в което цената на предявения иск се чете 628,02лв. вместо погрешно посочената  5628,02 лв.

Решението подлежи на обжалване с въззивна жалба в двуседмичен от връчване на препис от него на страните пред Окръжен съд – Пловдив.

 

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ:п/Д.Кацарова

 

Вярно с оригинала.

М.К.