Гражданско дело 11201/2019 - Определение - 23-07-2019

Определение по Гражданско дело 11201/2019г.

       ОПРЕДЕЛЕНИЕ №8227

 

             23.07.2019 г., гр. Пловдив

 

Пловдивски районен съд, Гражданско отделение, ХXII състав, в закрито заседание на 23.03.2019 г., в състав:

                                                           РАЙОНЕН СЪДИЯ: Людмила Митрева

 

 след като разгледа докладваното гр.д № 11201/2019 г. по описа на ПРС, взе предвид следното:

………………………………………………………………………………………..

 

                                               ОПРЕДЕЛИ:

 

ВРЪЩА изцяло искова молба с вх. № 44198 от 04.07.2019 г., подадена  от “Агенция за събиране на вземания” ЕАД, ЕИК 203670940 срещу Е.М.Я., ЕГН **********.

ПРЕКРАТЯВА производството по гр.д № 11201/2019 г., ХXII състав по описа на ПРС.

 

Определението подлежи на обжалване с частна жалба от ищеца в едноседмичен срок от съобщаването му пред Пловдивския окръжен съд.

 

След влизане в сила на определението, ч.гр.д. № 2007/2019 г. по описа на ПРС да бъде върнато на XV състав на ПРС, поради отпадане на необходимостта от същото.

 

   Районен съдия:/п./

                                                                                         /Л. М./

 

Вярно с оригинала.

К. К.