Гражданско дело 11/2019 - Решение - 23-07-2019

Решение по Гражданско дело 11/2019г.

Р Е Ш Е Н И Е

 

Номер    3146          23 07 2019 година                        град  ПЛОВДИВ

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Пловдивски Районен съд                                                      3 брачен  състав

 

На   13 06 2019година

 

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: НЕДЯЛКА ВЪЛЧЕВА

 

Секретар:  Росица Марджева

 

като разгледа докладваното от СЪДИЯТА

брачно  дело номер 11  по описа за 2019 година

намери за установено следното:

 

         ***********************************************************

По изложените съображения Съдът

 

                                               Р    Е    Ш    И   :

 

         ПРЕКРАТЯВА гражданския брак между И.В.М. ЕГН ********** И Г.Н.М. ЕГН **********  , сключен  на **** година в  с .К. област П.,  за което е съставен Акт за граждански брак № *** година  – видно от представено Удостоверение за сключен граждански брак   на Община М. – П. ,по взаимно съгласие .

         УТВЪРЖДАВА постигнатото споразумение по чл. 51,ал.1 от СК, което да се счита неразделна част от настоящото решение, както следва:

          С подписването на настоящото Споразумение, съпрузите се споразумяват да прекратят брака си при условията на чл. 50 от СК, като договарят следните параметри съгласно чл. 51 от СК :

Съпрузите не си дължат издръжка един на друг.

След прекратяването на брака съпругата ще носи предбрачното си предбрачното си име - В.

Ползването на семейното жилище с адрес в с. К., област П., ****, собственост на майката на съпруга, след прекратяване на брака,  се предоставя на  съпруга.

Страните декларират, че по време на брака не са придобили недвижими имоти и МПС в режим на СИО.

Съпрузите заявяват, че нямат общо движимо имущество, което подлежи на делба. За задължения, поети по време на брака, отговаря съпругът титуляр на задължението.

Разноските по делото се поемат от двамата съпрузи, така както са направени до момента.

ОСЪЖДА И.В.М. ЕГН ********** да заплати по сметка на ПРС сумата от 20 лв. / двадесет лв .   /, представляваща държавна такса за настоящото производство.

ОСЪЖДА Г.Н.М. ЕГН **********  да заплати по сметка на  ПРС сумата от 20  лв. /двадесет  лева/, представляваща  държавна такса по настоящото производство

           Решението не подлежи на обжалване.

    

 

 

                                         РАЙОНЕН СЪДИЯ:/п./ Н. Вълчева

 

Вярно с оригинала.

 

М.К.