Гражданско дело 10961/2019 - Определение - 05-07-2019

Определение по Гражданско дело 10961/2019г.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

 

  7668                                  05.07.2019 година                           град Пловдив

 

ПЛОВДИВСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД, гражданско отделение, V-ти граждански състав, в  закрито заседание на 05.07.2019 г. , в състав:

 

          ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДАФИНА АРАБАДЖИЕВА

                                                                  

като разгледа докладваното от съдията гражданско дело № 10961  по описа на съда за 2019 г. и, за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството е по чл.119, ал. 3  от Гражданския процесуален кодекс.

Производството по делото е образувано по искова молба  РАЙФАЗЕНБАНК БЪЛГАРИЯ ЕАД, с която е предявен иск за приемане за установено в отношенията между страните, че ответникът   Р.В.К. дължи на ищеца суми по Договор за потребителски кредит, за които е издадена Заповед за изпълнение на парично задължение по ч.грд. № 235/2019 г. по описа на РС- Асеновград.

Предявен е иск против потребител по смисъла на ЗПК и съгласно разпоредбата на чл.113 ГПК след измененията със ЗИДГПК (обн. ДВ бр.65, в сила от 07.08.2018г.) компетентен да разгледа спора е съда, в чийто район е  настоящия адрес на потребителя.  След справка, съдът установи, че потребителят ответник е с настоящ адрес:***, поради и което компетентен да разгледа спора е РС- Асеновград.

Според чл.119, ал.3 ГПК възражение за местна неподсъдност на делото по чл. 113 ГПК може да се повдига служебно от съда до приключване на първото по делото заседание, т.е след 07.08.2018г. съдът следи служебно и за спазването на правилата за местна подсъдност на спора по отношение на искове на и срещу потребители.

С тези съображения, съдът

 

О   П   Р   Е   Д   Е   Л   И :

Прекратява производството по гр. дело № 10961 по описа за 2019 год. на РС Пловдив, V-ти гр.с.

Изпраща   делото по подсъдност на Районен съд – Асеновград.   

Определението подлежи на обжалване в едноседмичен срок от съобщаването му на страните пред Окръжен съд Пловдив.

 

         РАЙОНЕН СЪДИЯ:  /п/

 

Вярно с оригинала.

ПМ