Гражданско дело 10948/2019 - Определение - 22-07-2019

Определение по Гражданско дело 10948/2019г.

 

     ОПРЕДЕЛЕНИЕ

 

Номер    8180                                        Година 22.07.2019                   Град ПЛОВДИВ

 

Пловдивски  Районен съд                                                                       XIІІ гр.състав

На  двадесет и втори юли                                                                   Година 2019

В закрито заседание в следния състав:

 

          ПРЕДСЕДАТЕЛ: МАРИЯ ЛИЧЕВА - ГУРГОВА

 

като разгледа докладваното от СЪДИЯТА

гр. дело номер 10948 по описа за 2019 година

              С Определение в закрито съдебно заседание от … съдът е оставил исковата молба без движение с указания посочени в него.

               Съдът е указал на ищеца, че в случай на неотстраняване тези нередовности, исковата молба ще бъде върната, а делото прекратено.

               В дадения срок, изтекъл на …….. не са отстранени посочените нередовности.

            Ето защо съдът счита, че са налице предпоставките на чл. 129 ал.3 от ГПК и следва да върне исковата молба и да прекрати образуваното производство.

                      Мотивиран от горното съдът

 

О   П    Р    Е    Д    Е    Л    И:

 

               ВРЪЩА исковата молба на Б.К.П. ЕГН **********,***.

               ПРЕКРАТЯВА производството по гр. дело №10948 по описа за 2019 г. по описа на ПРС, ХІІІ гр. с.

               ОСЪЖДА Б.К.П. ЕГН ********** ***, да заплати държавна такса за образуване на делото в размер на 50,00 лева.

                ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да се обжалва с частна жалба пред Окръжен съд Пловдив в едноседмичен  срок от съобщаването.

                     

 

 

                         РАЙОНЕН СЪДИЯ:/п/ Мария Личева – Гургова.

 

Вярно с оригинала.

М.Х.