Гражданско дело 10862/2019 - Определение - 22-07-2019

Определение по Гражданско дело 10862/2019г.

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

№ 8211, 2019 г., гр. Пловдив

 

РАЙОНЕН СЪД – ПЛОВДИВ, ХІХ гр. с.

На 22.07.2019 г. в закрито заседание в състав :

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ : ТАНЯ БУКОВА

 

като разгледа докладваното от съдията гражданско дело № 10862 по описа за 2019 г. и като обсъди наличието на предпоставките за допустимост на предявените искове намира следното :

 

Предмет на делото са искове с правно основание чл. 422, ал. 1 ГПК във връзка с чл. 240, ал. 4 и ал. 2, чл. 79, ал. 1 и чл. 86, ал. 1 ЗЗД за установяване на вземания по издадена в полза на „АГЕНЦИЯ ЗА СЪБИРАНЕ НА ВЗЕМАНИЯ” ЕАД срещу А.И.К. заповед за изпълнение на парично задължение по чл. 410 ГПК по ч. гр. д. № 3692 по описа на Районен съд – Пловдив, ІІ бр. с. за 2019 г., като исковата молба е предявена от дружеството в изпълнение на дадено на заявителя от заповедния съд указание на основание чл. 415, ал. 1, т. 2 ГПК.

Предпоставка за допустимостта на установителния иск в посочената хипотеза е връчване на заповедта на длъжника по реда на чл. 47, ал. 5 ГПК, която разпоредба предполага изчерпване на възможностите за връчване, предвидени в разпоредбите на чл. 47, ал. 1 – ал. 3 ГПК включително, а именно : търсене на длъжника на посочения по делото адрес в продължение на един месец, залепване на уведомление на този адрес, в случай, че не бъде намерен; при неявяване на длъжника да получи книжата – връчване по настоящ или постоянен адрес, включително и чрез залепване на уведомление, ако не бъде намерен; връчване по местоработата, съответно по местослуженето на длъжника.

При прегледа на служебно изисканото ч. гр. д. №3692 по описа на Районен съд – Пловдив, ІІ бр. с. за 2019 г. настоящият състав констатира, че в заявлението е направено изрично искане след изчерпване на възможностите за връчване по чл. 47, ал. 1 ГПК, на основание чл. 42, ал. 2 ГПК съдът да разпореди връчване на заповедта чрез ЧСИ рег. № ..... – ............, по което искане заповедният съд не се е произнесъл. Следователно към датата на подаване на исковата молба в съда – 28.06.2019 г., не е изчерпан предвиденият в процесуалния закон – чл. 47 и чл. 42 ГПК, ред за връчване на заповедта на длъжника, поради което исковата молба, по която е образувано настоящото дело, като преждевременно подадена на основание чл. 130 ГПК следва да бъде върната. Ето защо съдът :

 

                                         

О П Р Е Д Е Л И :

 

ВРЪЩА исковата молба на „Агенция за събиране на вземания” ЕАД, ЕИК 203670940, със седалище в гр. София и адрес на управление - бул. „Д-р Петър Дертлиев” № 25, офис сграда Лабиринт, ет. 2, офис 4, срещу А.И.К. с ЕГН **********.

Определението може да бъде обжалвано с частна жалба пред Окръжен съд - Пловдив в едноседмичен срок от връчването му на ищеца.

 

СЪДИЯ : /пр./ Таня Букова

 

            Вярно с оригинала!

            ММ