Гражданско дело 10854/2019 - Решение - 16-09-2019

Решение по Гражданско дело 10854/2019г.

                          Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

 

  3510                                  16.09.2019 година                             град Пловдив

 

В   И М Е Т О   Н А   Н А Р О Д А

 

ПЛОВДИВСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД, гражданско отделение, II граждански състав, в публично заседание на двадесет и осми август две хиляди и деветнадесета година, в състав:

 

                         ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДИЛЯНА СЛАВОВА                                            

при участието на секретаря Десислава Кръстева и прокурора Марина Илиева,

като разгледа докладваното от съдията гражданско дело № 10854 по описа на съда за 2019 г. и, за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството е по чл. 26 ал. 1, вр. чл. 25 ал. 1, т. 3 от Закона за закрила на детето.

……………………………………………………………………………………….

Поради изложеното, съдът

 

Р    Е    Ш    И :

 

ДОПУСКА настаняването по съдебен ред на детето М.Ф.С. с ЕГН: ********** е родена на ***г. от майка – Ф.А.С. с ЕГН: ********** и баща- непосочен в удостоверението за раждане в *** за срок до навършване на пълнолетие.

 

ЗАДЪЛЖАВА Дирекция „Социално подпомагане”- *** да осъществява контрол след допускане на настаняването.

 

Решението подлежи на обжалване пред Окръжен съд- Пловдив в едноседмичен срок от връчването му  на страните.

 

                                                                        СЪДИЯ :/П/

 

 

Вярно с оригинала!

ДГ