Гражданско дело 10770/2019 - Решение - 05-07-2019

Решение по Гражданско дело 10770/2019г.

                                            РЕШЕНИЕ

 

Номер    2823                     05.07.2019  Година                  Град  ПЛОВДИВ

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Пловдивски Районен съд                                                    IV брачен състав

На    пети    юли                                     две хиляди и деветнадесета година

В публично заседание на трети юли     две хиляди и деветнадесета година, в следния състав:

 

     Председател: ДИАНА КОСТАДИНОВА

 

Секретар: София Чаушева

като разгледа докладваното от   съдията  дело  номер  10770 по описа за 2019 година

 

    Молба с правна квалификация чл. 50 от СК.

         ***********************************************************

Ето защо, съдът

Р    Е    Ш    И:

 

ПРЕКРАТЯВА брака между Н.П. С.,  ЕГН: **********  и  Н.Б.С.,  ЕГН: **********, сключен на ***** в гр. П., обл. П. с Акт за граждански брак № *****, издаден от Община П., обл. П. по ВЗАИМНО СЪГЛАСИЕ.

 

УТВЪРЖДАВА постигнатото между съпрузите споразумение по чл. 51, ал. 1 от СК, което да се счита неразделна част от настоящото решение, както следва:

ПРЕДОСТАВЯ упражняването на родителските права върху роденото от брака дете Ц. С. С.,  ЕГН: ********** на майката Н.П. С.,  ЕГН: **********

ОПРЕДЕЛЯ местоживеенето на детето Ц. С. С.,  ЕГН: ********** на адреса на майката Н.П. С.,  ЕГН: **********.

 

ОПРЕДЕЛЯ  режим на лични отношения между бащата Н.Б.С.,  ЕГН: ********** и детето Ц. С. С.,  ЕГН: **********, както следва:

-  - всяка първа, трета и пета седмица от месеца от 18:00 часа в петък до 18:00 часа в неделя:

-  първите пет дни на Коледната ваканция на четни години детето да е при бащата, а на нечетни години вторите пет дни на Коледната ваканция;

-  през времето на цялата пролетна ваканция, всяка година детето да е при баща си;

-  четиридесет и пет дена през лятото, които да не съвпадат с платения годишен отпуск на майката, съобразно плануването й по график.

 

 ОСЪЖДА бащата Н.Б.С.,  ЕГН: ********** да заплаща на своето малолетно дете Ц. С. С.,  ЕГН: **********, чрез неговата майка и законен представител Н.П. С.,  ЕГН: **********, месечна издръжка в размер на издръжка в размер на 140лв. /сто и четиридесет лева/ считано от датата на депозиране на исковата молба - 27.06.2019г. до настъпване на законна причина за изменение или прекратяване на издръжката, ведно със законната лихва върху всяка просрочена вноска.

 

Съпрузите заявяват, че в бъдеще не си дължат издръжка един на друг.

             След развода съпругата Н.П. С.,  ЕГН: **********  ще възстанови предбрачното си фамилно име Т. и в бъдеще ще се именува Н.П.Т..

 

           Семейното жилище, находящо се в с. К., общ. К., обл. П., ******, собственост на родителите на Н.Б.С., като съпрузите нямат претенции за ползването му и същото ще продължи да се ползва от Н.Б.С.,  ЕГН: **********.

 

          Молителите не притежават недвижимо имущество в режим на СИО.

 

          Съпрузите декларират, че нямат претенции един към друг по смисъла на чл. 29 от СК за получаване на дял от личното имущество на другия съпруг.

 

         Страните не притежават в съсобственост придобито по време на брака МПС или други движими вещи на значителна стойност. Двете страни заявяват, че са поделили извънсъдебно всички движими вещи придобити по време на брака.

 

         Двете страни заявяват, че нямат общи влогове, ценности, фирми на ЕТ и други движими вещи. както и недвижими имоти, поради което не излагат споразумение за такива.

 

        Съпрузите декларират, че нямат задължения към трети лица. При условие, че се окаже, че някой от съпрузите все пак е поел задължение към трето лице, то след прекратяване на брака, същият ще изплаща поетото задължение самостоятелно.

 

         Съпрузите имат един кредит към „Юробанк и Еф Джи България" АД, който за в бъдеще ще се изплаща единствено и самостоятелно от Н.Б.С.,  ЕГН: **********.

 

          С настоящото споразумение двете страни уреждат напълно и окончателно всичките лични и имуществени отношения помежду си, произтичащи от прекратяването на брака им.

 

 

ОСЪЖДА Н.П. С.,  ЕГН: ********** да заплати сумата от 10 лева /десет лева/, представляваща държавна такса  в производството по сметка на Районен съд - Пловдив.

ОСЪЖДА Н.Б.С.,  ЕГН: ********** да заплати сумата от 100.80 лева /сто лева  и  осемдесет  стотинки/  по сметка на Районен съд - Пловдив – представляваща държавна такса  относно определената  издръжка.

ОСЪЖДА Н.Б.С.,  ЕГН: ********** да заплати сумата от 10 лева /десет лева/, представляваща държавна такса  в производството по сметка на Районен съд – Пловдив

 

Решението не подлежи на обжалване.   

 

 

                                    

      РАЙОНЕН СЪДИЯ: /п./ Диана Костадинова

 

         Вярно с оригинала

         С.Ч.