Гражданско дело 10761/2019 - Решение - 04-07-2019

Решение по Гражданско дело 10761/2019г.

РЕШЕНИЕ

 

Номер   2812                  04.07.2019   Година                  Град  ПЛОВДИВ

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Пловдивски Районен съд                                                     IV брачен състав

На четвърти  юли                                  две хиляди и деветнадесета  година

В публично заседание на трети  юли               две хиляди и деветнадесета година в следния състав:

 

     Председател: ДИАНА КОСТАДИНОВА

 

Секретар: София Чаушева

като разгледа докладваното от  съдията

дело номер 10761                                                        по описа за 2019 година

за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Молба с правна квалификация чл.50 от СК.

           

************************************************************

Ето защо, съдът

Р    Е    Ш    И:

 

ПРЕКРАТЯВА брака между В.С.Ж., ЕГН  ********** и Ж.Т.Ж., ЕГН **********, сключен на ***** в гр. П., обл.П., за който е издаден Акт за граждански брак № *****, издаден от Община П., обл. П. по ВЗАИМНО СЪГЛАСИЕ.

  

УТВЪРЖДАВА постигнатото между съпрузите споразумение по чл.51,ал.1 от СК, което да се счита неразделна част от настоящото решение, както следва:

                 

        Семейното жилище, находящо се в гр. П., ***** се предоставя за ползване на съпругата В.С.Ж., ЕГН  ********** след прекратяването на брака.

  Молителите нямат  претенции за издръжка един към друг след прекратяването на брака, тъй като и двамата са работоспособни.

          Придобитите по време на брака движими вещи молителите са поделили извънсъдебно помежду си и нямат взаимни претенции от имуществен характер сега и за в бъдеще.

         Молителите нямат  недвижими имоти, придобити по време на брака в режим на СИО.

         Молителите нямат  взаимни претенции към притежаваните от всеки от тях  влогове или банкови сметки.

         Молителите нямат  сключени заеми и задължения, по които да носят солидарна отговорност. При евентуално наличие на заеми и задължения, възникнали по време на брака, след прекратяването на брака по тях ще отговаря и съответно задълженията ще се погасяват единствено от титуляра им, респ. лицето, което ги е сключило, тъй като с тях не са задоволявани семейни нужди и не е придобито общо имущество.

          След прекратяването на брака съпругата В.С.Ж., ЕГН  ********** запазва брачното си фамилното име - Ж..

         Разноските по делото се поемат по равно от двамата съпрузи, а определената от съда с решението допълнителна държавна такса ще бъде заплатена от страните така, както е определена от съда.

 

С настоящото споразумение молителите уреждат отношенията по между си и декларират, че след подписване на настоящото споразумение няма да имат претенции един към друг по въпросите -предмет на споразумението.

 

ОСЪЖДА В.С.Ж., ЕГН  ********** да заплати 10 лв. /десет лева/ по сметка на Районен съд - Пловдив, представляваща държавна такса в производството.

 

ОСЪЖДА Ж.Т.Ж., ЕГН ********** да заплати 10 лв. /десет лева/ по сметка на Районен съд - Пловдив, представляваща държавна такса в производството.

 

 

 

Решението не подлежи на обжалване.   

 

      

                РАЙОНЕН СЪДИЯ: /п./ Диана Костадинова

 

Вярно с оригинала

С.Ч.