Гражданско дело 10680/2019 - Решение - 11-07-2019

Решение по Гражданско дело 10680/2019г.

РЕШЕНИЕ

 

Номер   2932                     11.07.2019   Година                  Град  ПЛОВДИВ

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Пловдивски Районен съд                                                      IV брачен състав

На единадесети  юли                            две хиляди и деветнадесета  година

В публично заседание на десети  юли              две хиляди и деветнадесета година в следния състав:

 

     Председател: ДИАНА КОСТАДИНОВА

 

Секретар: София Чаушева

като разгледа докладваното от  съдията

дело номер  10680                                                       по описа за 2019 година

за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Молба с правна квалификация чл.50 от СК.

           

************************************************************

Ето защо, съдът

Р    Е    Ш    И:

 

ПРЕКРАТЯВА брака между Л. К.Б.,  ЕГН  **********  и Г.И.Б.  ЕГН: **********, сключен на ***** в гр. П., обл.П., за който е издаден Акт за граждански брак № *****, издаден от Община П., обл. П. по ВЗАИМНО СЪГЛАСИЕ.

  

УТВЪРЖДАВА постигнатото между съпрузите споразумение по чл.51,ал.1 от СК, което да се счита неразделна част от настоящото решение, както следва:

                 

Ползването на семейното жилище, находящо се в град П. ****** остава за Г.И.Б.  ЕГН: ********** след прекратяването на  брака.

 

          Придобитото по време на брака имущество - вещи и недвижимо имущество, представляващо съпружеска имуществена общност е доброволно поделено между страните извънсъдебно,  като страните декларират, че нямат неуредени имуществени претенции.

 

         Наличностите по сметките разкрити на името на всяка от страните преди влизане в сила на решението за развод са лична собственост и страните декларират, че нямат претенции един към друг по тази точка. Страните нямат сключвани договори за заем, по които да носят солидарна отговорност. При евентуално наличие на заем, по него отговаря онзи от тях, който е сключил договора за заем в качеството си на заемополучател.

         Молителите нямат  претенции за издръжка един към друг след прекратяването на  брака.

 

         Съпругата Л. К.Б.,  ЕГН  ********** ще  запази  брачното си  фамилно име  след прекратяване на брака.

 

         Разноските по делото са за сметка на двете страни по равно.

 

         Подписвайки  настоящото споразумение, страните декларират, че уреждат изцяло всички имуществени и неимуществени отношения, досежно брака и развода им и че нямат претенции един към друг.

 

 

ОСЪЖДА Л. К.Б.,  ЕГН  ********** да заплати 10 лв. /десет лева/ по сметка на Районен съд - Пловдив, представляваща държавна такса в производството.

 

ОСЪЖДА Г.И.Б.  ЕГН: ********** да заплати 10 лв. /десет лева/ по сметка на Районен съд - Пловдив, представляваща държавна такса в производството.

 

 

Решението не подлежи на обжалване.   

 

      

                РАЙОНЕН СЪДИЯ: /п./ Диана Костадинова

 

Вярно с оригинала

С.Ч.