Гражданско дело 10592/2019 - Определение - 29-07-2019

Определение по Гражданско дело 10592/2019г.

           О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Е  Н  И  Е

 

№ 8431                                      29.07.2019 г.                                       гр.Пловдив

 

ПЛОВДИВСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД, Гражданско отделение, XXI гр. състав, в закрито заседание  на  29.07.2019 г. в състав:

 

                                                          РАЙОНЕН СЪДИЯ: МИХАЕЛА БОЕВА

 

като разгледа докладваното от съдията гражданско дело 10592/2019 г. по описа на ПРС, за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е образувано по искова молба вх. № 41794/25.06.2019 г., подадена от „Водоснабдяване и канализация” ЕООД, ЕИК 115010670 против Д.А.Д., ЕГН **********.

С разпореждане № 64639/05.07.2019 г., исковата молба е оставена без движение, като на ищеца са дадени конкретни указания в какво се състоят нередовностите. Препис от разпореждането е връчено редовно на съдебния адрес на страната, посочен в исковата молба, чрез пълномощник на дружеството на 12.07.2019 г., видно от наличната по делото разписка /л.45/. Със същото ищецът е уведомен за неблагоприятните последици от процесуалното си бездействие.

До момента в съда не е постъпила уточняваща молба, с която да са отстранени указаните нередовности в дадения едноседмичен срок, като не са представени и доказателства за внесена по сметка на съда дължима държавна такса в конкретно посочения размер. Изложеното мотивира извода на съда да върне исковата молба като нередовна, поради процесуалното бездействие на страната, изразяващо се в неизпълнение на дадените указания.

Съгласно т.13 от ТР № 4/18.06.2014г. на ВКС, ОСГТК,  издадената Заповед за изпълнение по чл. 410 ГПК следва да бъде обезсилена.

Така мотивиран и на основание чл. 129, ал. 3 ГПК, съдът

 

        О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И :

 

ВРЪЩА искова молба вх. № 41794/25.06.2019 г., подадена от „Водоснабдяване и канализация” ЕООД, ЕИК 115010670 против Д.А.Д., ЕГН **********, поради неизпълнение в дадения едноседмичен срок на указанията за отстраняване на нередовностите й.

ПРЕКРАТЯВА производството по гражданско дело № 10592 по описа за 2019 г. на Районен съд- Пловдив, XXI гр.с.

ОБЕЗСИЛВА изцяло Заповед за изпълнение по чл. 410 ГПК № 10505/30.11.2018 г. по ч.гр.д. № 18469/2018 г. по описа на ПРС, I бр.с.

Определението подлежи на обжалване с частна жалба в едноседмичен срок от връчването му на ищеца пред Окръжен съд- Пловдив.

 

Препис от Определението да се връчи само на ищеца, чрез пълномощника.

 

                                                                   СЪДИЯ:п

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА!

МП