Гражданско дело 10468/2019 - Определение - 29-07-2019

Определение по Гражданско дело 10468/2019г.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

 

 

 

№ 8429                      29.07.2019 година                           град Пловдив

                                              

 

ПЛОВДИВСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД, гражданско отделение, V граждански състав, в закрито заседание на двадесет и девети юли две хиляди и деветнадесета година, като разгледа докладваното от съдията Стоянов гражданско дело № 10468 по описа на съда за 2019 г., намира следното:

 

Производството е образувано по искова молба вх. № 26158/14.05.2019 г. С разпореждане на съда от 25.06.2019 г. исковата молба е оставена без движение, като на ищеца са дадени указания в седмичен срок да отстрани посочени нередовности на исковата молба. Съобщението е редовно връчена на ищеца на 12.07.2019 г. Срокът за изпълнение на указанието е изтекъл на 19.07.2019 г. до края на работния ден, към който момент, а и до постановяването на настоящия акт, по делото не са изпълнени указанията на съда.

По изложеното е налице хипотезата на чл. 129, ал. 3 ГПК исковата молба подлежи на връщане, а производството по делото следва да се прекрати.

Воден от горното, съдът

 

 

ОПРЕДЕЛИ:

 

ВРЪЩА искова молба вх. № 26158/14.05.2019 г., като ПРЕКРАТЯВА производството по гр. д. № 10468/2019 г. по описа на ПдРС, V гр. състав.

Определението подлежи на обжалване в едноседмичен срок от връчването му пред ПдОС с частна жалба.  

 

 

 

                                                    РАЙОНЕН СЪДИЯ:  /п/ Николай Стоянов

 

Вярно с оригинала!

РЦ