Гражданско дело 10466/2019 - Определение - 10-07-2019

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

№ 7696, 2019 г., гр. Пловдив

 

РАЙОНЕН СЪД – ПЛОВДИВ, ХІХ гр. с.

На 10.07.2019 г.

В закрито заседание в състав :

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ : ТАНЯ БУКОВА

 

като разгледа докладваното от съдията гражданско дело № 10466 по описа за 2019 година и за да се произнесе взе предвид следното :

 

            Делото е образувано по подадена от „АГЕНЦИЯ ЗА СЪБИРАНЕ НА ВЗЕМАНИЯ“ ЕАД, ЕИК 203670940, със седалище в гр. София, бул. „Д-р Петър Дертлиев“ № 25, офис-сграда Лабиринт, ет. 2, искова молба в изпълнение на дадено от Районен съд – Пловдив, ІІ гр. с. указание по чл. 415, ал. 1, т. 2 ГПК по ч. гр. д. № 2303/19 г. за предявяване на искове за установяване на вземанията му по издадената по това дело в негова полза срещу Ф.Я.Б. с ЕГН **********, заповед за изпълнение на парично задължение по чл. 410 ГПК.

            Съдът като обсъди наличието на предпоставките за допустимост на предявените искове намира следното :

            Установява се от служебно изисканото ч. гр. д. № 2303 по описа на Районен съд – Пловдив, ІІ гр. с. за 2019 г., че на 19.02.2019 г. в полза на „АГЕНЦИЯ ЗА СЪБИРАНЕ НА ВЗЕМАНИЯ“ ЕАД е издадена Заповед № 1541 за изпълнение на парично задължение по чл. 410 ГПК, с която е разпоредено длъжникът Ф.Б. да му заплати индивидуализираните в нея вземания, произтичащи от сключен между третото лице ................ и Б. Договор за потребителски кредит № ......./04.06.16 г., вземанията по който са прехвърлени от ................ на ................., а впоследствие от последното на заявителя посредством  подписано на 01.06.2018 г. Приложение № 1 към Допълнително споразумение от 01.11.2017 г. към Рамков договор за продажба и прехвърляне на вземания /цесия/ от 16.11.2010 г., като видно от съдържащото се в кориците на делото съобщение, приложено на лист 14, препис на заповедта за изпълнение е връчен на длъжника Ф.Б. лично на 05.04.2019 г. и в срока по чл. 414, ал. 2 ГПК, който е изтекъл на 21.04.2019 г., не е депозирано възражение срещу заповедта. Следователно последната е влезнала в сила на 22.04.2019 г. и съставлява изпълнително основание по смисъла на чл. 404, т. 1 ГПК, въз основа на което съгласно чл. 416, изр. 2 ГПК съдът следва да издаде изпълнителен лист. Ето защо липсва интерес от предявените по настоящото дело установителни искове, поради което на основание чл. 130 ГПК исковата молба като недопустима следва да бъде върната.

По изложените съображения съдът :

             

О П Р Е Д Е Л И :

 

            ВРЪЩА ИСКОВАТА МОЛБА на „АГЕНЦИЯ ЗА СЪБИРАНЕ НА ВЗЕМАНИЯ“ ЕАД, ЕИК 203670940, със седалище в гр. София, бул. „Д-р Петър Дертлиев“ № 25, офис-сграда Лабиринт, ет. 2, против Ф.Я.Б. с ЕГН **********.

            Определението може да бъде обжалвано пред Окръжен съд – Пловдив с частна жалба в едноседмичен срок от връчването му на ищеца.

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ : /п./ Таня Букова

 

            Вярно с оригинала!

            ММ