Гражданско дело 10396/2019 - Решение - 22-07-2019

Решение по Гражданско дело 10396/2019г.

 

 

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

 

  3096                                          22.07.2019 година                                 град Пловдив

 

В   И М Е Т О   Н А   Н А Р О Д А

 

           ПЛОВДИВСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД, гражданско отделение, VI граждански състав, в публично заседание на единадесети юли две хиляди и деветнадесета година, в състав:

                                                              РАЙОНЕН СЪДИЯ: НАДЕЖДА СЛАВЧЕВА                                                                 

            при участието на секретаря             Марина Кондарева и прокурора Таня Георчева, като разгледа докладваното от съдията гражданско дело № 10396 по описа на съда за 2019 г. и, за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по чл. 16, б. „в“, във връзка с чл. 16 б. „б“ от Закона за социално подпомагане.

…………………………………………………………………………………………………..

 

Р       Е       Ш       И:

 

           ДОПУСКА настаняване по съдебен ред на лицето К.К.Т., ЕГН **********, с постоянен и настоящ адрес:*** в Център за настаняване от семеен тип за деца/младежи с увреждания, находящ се в ……….. .. за срок от три години, считано от влизане в сила на настоящото решение.

 

           Решението подлежи на незабавно изпълнение.

           Решението подлежи на въззивно обжалване в 7-дневен срок от връчването му на страните пред Пловдивския окръжен съд.

 

         След влизане в сила на решението да се изпратят заверени преписи от същото, с отбелязване на датата на влизането му в сила до ДирекцияСоциално подпомагане - гр.Пловдив и Център за настаняване от семеен тип за деца/младежи с увреждания, находящ се в гр. …………..

 

 

                                                                        РАЙОНЕН СЪДИЯ:п

 

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА!

МП