Гражданско дело 10384/2019 - Определение - 24-07-2019

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

ОПРЕДЕЛЕНИЕ  № 8285

 

гр. Пловдив,24.07.2019 год.

 

ПЛОВДИВСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД, ХVІІІ-ти гр. с-в в закрито заседание на двадесет и четвърти юли две хиляди и деветнадесета  година в състав:

 

Председател: Николай Стоянов

 

като разгледа докладваното от съдията гр. д. № 10384 по описа за 2019 г.  за да се произнесе взе предвид следното:

          

           .........................................................................................................................................................................................................................

           

Мотивиран от горното, Съдът

 

                                                                ОПРЕДЕЛИ

 

ВРЪЩА молба вх. № 41066/21,06,2019 г., като ПРЕКРАТЯВА производството по гр. д. № 10384/2019 г. по описа на ПдРС, ХVІІІ –ти гр. състав.

           Определението подлежи на обжалване в едноседмичен срок от връчването му пред ПдОС.  

 Да се връчи препис от определението на молителката.               

 

                                                                      

                                                                            РАЙОНЕН СЪДИЯ:/п/ Николай Стоянов

 

Вярно с оригинала: Ц.В.