Гражданско дело 10285/2019 - Решение - 14-08-2019

Решение по Гражданско дело 10285/2019г.

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

 

  3387                      14.08.2019 година                            град Пловдив

 

В   И М Е Т О   Н А   Н А Р О Д А

 

ПЛОВДИВСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД, гражданско отделение, XVI граждански състав, в публично заседание на първи август две хиляди и деветнадесета година, в състав:

 

            ПРЕДСЕДАТЕЛ: АЛЕКСАНДЪР  ТОЧЕВСКИ

                                                                  

при участието на секретаря Ангелина Димитрова и прокурора Стефан Илиев,

като разгледа докладваното от съдията гражданско дело № 10285 по описа на съда за 2019 г. и, за да се произнесе, взе предвид следното:

 

 

 

Производството е по чл. 26 ал. 1, вр. чл. 25 ал. 1 т. 3 от Закона за закрила на детето.

…………………………

Поради изложеното, съдът

 

Р    Е    Ш    И :

 

ДОПУСКА настаняването по съдебен ред на малолетния А. А. Ш., ЕГН: **********, роден на *** г., от майка- Н.Д.П., ЕГН: ********** и баща- А.К.Ш., ЕГН: ********** (по акт за раждане № ********** ***********) ************, за срок от три години или до настъпване на промяна в обстоятелствата.

 

ЗАДЪЛЖАВА Дирекция „Социално подпомагане”- Пловдив да осъществява контрол след допускане на настаняването.

 

Решението подлежи на обжалване пред Окръжен съд- Пловдив в едноседмичен срок от връчването му  на страните.

                        

                                                                                   СЪДИЯ :/п/

 

Вярно с оригинала!

КГ