Гражданско дело 10271/2019 - Определение - 17-07-2019

Определение по Гражданско дело 10271/2019г.

  

 

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

№ 69115                     17.07.2019 година                            град Пловдив

 

ПЛОВДИВСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД, гражданско отделение, ІV граждански състав, в закрито заседание на 17.07.2019 г., като разгледа докладваното от съдията Тенева гражданско дело № 10271 по описа на съда за 2019 г., намира следното:

 

Производството е искова молба на „Кредитреформ България“ ЕООД  чрез ..... Т.против С.А.Х.. Исковата молба е оставена без движение до посочване дали притендираната сума е усвоена от длъжника и кога е станало това с писмена молба с препис за другата страна в едноседмечен срок. Указани са последиците от неизпълнението на задължението, а именно връщане на исковата молба.

В рамките на предоставения едноседмичен, от 03.07.2019 г. до 10.07.2019 г. и към настоящия момент задължението не е изпълнено.

Предвид това са налице предпоставките на чл. 129, ал. 3 от ГПК за връщане на исковата молба на подателя и.

Така мотивиран, съдът

 

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И :

 

            ПРЕКРАТЯВА производството по гр. дело 10271/19 на ПРС.

ВРЪЩА исковата молба на „Кредитреформ България“ ЕООД  на подателя й.

            Определението подлежи на обжалване пред ПОС с частна жалба в едноседмичен срок от съобщението до страните.

 

СЪДИЯ: /п./ Димитрина Тенева

 

            Вярно с оригинала!

            ММ