Гражданско дело 10155/2019 - Определение - 02-07-2019

Определение по Гражданско дело 10155/2019г.

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е № 14608

Град Пловдив, 02.07.2019г.

    ПЛОВДИВСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД, І-ви граждански състав, в закрито заседание на 02.07.2019г., в състав:

РАЙОНЕН СЪДИЯ: АНЕТА ТРАЙКОВА

  като разгледа докладваното от съдията гр.д. № 10155 по описа на съда за 2019 година, за  да се произнесе, взе предвид следното:

     Производството е с правно основание чл. 118 от ГПК.

      Ищецът „Й.– Билдинг“ ЕООД с ЕИК 204567628 със седалище и адрес на управление: гр. Смолян ул. България № 65, е предявил против  „ЕВН България Електроснабдяване„ ЕАД, ЕИК 123526430, със седалище и адрес на управление в Пловдив, ул. Христо Г. Данов № 37, иск да се осъди дружеството да плати сума, получена без основание. Твърди, че е потребител на  услугите , доставяни от ответника, но въпреки това за последното дружество отсъствало основание да получи плащане по корекционна фактура за сума , начислена за доставена , но неотчетена със задна дата електроенергия.

Предявеният иск е от потребител срещу доставчик на ел. енергия, като ищецът е със седалище и адрес на управление в град Смолян. Съгласно чл.  113 от ГПК  (Изм. – ДВ, бр. 65 от 2018 г., в сила от 7.08.2018 г.) исковете на и срещу потребители се предявяват пред съда, в чийто район се намира настоящият адрес на потребителя, а при липса на настоящ адрес – по постоянния, а със същите изменения на процесуалния закон бе вменено задължение на съда да разгледа и служебно възражение за неподсъдност на делото по член 113, какъвто е настоящия случай. Ето защо, настоящият състав приема, че не е местнокомпетентен да постанови акт по същество на спора, като делото подлежи на прекратяване и изпращане на местно компетентния съд, в този случай – РС Смолян.    

           По тези съображения, съдът

                                                      О П Р Е Д Е Л И :

                  Прекратява производството по гр.д. № 10155 по описа на ПРС за 2019 година.

                  Изпраща  гр.д. № 10155 по описа на съда за 2019 година, на РС Смолян – по компетентност.

                  На ищеца да се връчи препис от настоящото определение, което подлежи на обжалване пред състав на ПОС в срок от една седмица от уведомлението .

                                                                                    РАЙОНЕН СЪДИЯ:/п/

                                                                                                            /Анета Трайкова/

Вярно с оригинала

РС