Гражданско дело 10110/2019 - Определение - 18-07-2019

Определение по Гражданско дело 10110/2019г.

Text Box: №8045 Text Box: 18.07.2019 година Text Box: град Пловдив

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

ИВАН КАЛИБАЦЕВ в качеството си на Председател на Районен съд- Пловдив, в закрито заседание на осемнадесети юли две хиляди и деветнадесета година, като разгледа гражданско дело № 10110 по описа на съда за 2019 г., намира следното:

Производството по делото е образувано по искова молба, подадена от Б.К.Д. против Прокуратурата на Р. България и Апелативен съд -Пловдив.

Предвид обстоятелството, че ответник в процеса се явява Апелативен съд -Пловдив, всички съдии от Районен съд- Пловдив са преценили, че са налице предпоставките на чл. 22, ал. 1, т. 6 от ГПК за отвод и са си направили такъв, доколкото заемат длъжността съдия и изпълняват служебните си задължения в Районен съд- Пловдив.

С оглед така направените отводи на всички съдии, разглеждането на делото в Районен съд- Пловдив е невъзможно, поради което то следва да се прекрати и на основание чл. 23 ал. 3 от ГПК да се докладва на Председателя на Окръжен съд- Пловдив за изпращането му за разглеждане от друг равен по степен съд.

Мотивиран от горното, съдът

ОПРЕДЕЛИ:

ПРЕКРАТЯВА производството по гражданско дело № 10110 по описа на Районен съд- Пловдив за 2019 година, 16 - ти гр. състав.

Делото да се докладва на Председателя на Окръжен съд- Пловдив за изпращането му за разглеждане от друг равен по степен съд.

 

 

АДМИНИСТРАТИВЕН РЪКОВОДИТЕЛ

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ПРС: /п/

 

                                                                               /Иван Калибацев/

 

Вярно с оригинала.
АД