Гражданско дело 10096/2019 - Определение - 04-07-2019

Определение по Гражданско дело 10096/2019г.

 

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

                                         7471                  04.07.2019г. ,            гр.Пловдив

 

ПЛОВДИВСКИ РАЙОНЕН СЪД, гражданско отделение, в закрито заседание на четвърти юли две хиляди и деветнадесета година, в състав:

 

                                                         РАЙОНЕН СЪДИЯ: НАДЕЖДА СЛАВЧЕВА

 

като разгледа докладваното от съдията гражданско дело № 10096 по описа на съда за 2019г. и за да се произнесе, взе предвид следното:

           

            Производството по делото е образувано по искова молба от В.Я.А., ЕГН ********** *** против „Айкарт” АД, ЕИК 175325806, със седалище и адрес на управление гр.София, ж.к. „Лозенец”, бул. „Джеймс Баучер” № 76, със з. п. Я. Й. П..

С разпореждане от 18.06.2019г. исковата молба е оставена без движение, като на ищеца е указано в 1-седмичен срок от съобщението да отстрани констатираните от съда нередовности. В разпореждането е указано, че при неизпълнение в срок, исковата молба ще бъде върната.

Съобщението за това е редовно връчено на ищцата, на посочения в исковата молба съдебен адрес, като до изтичане на дадения срок, както и до момента на постановяване на настоящето определение констатираните нередовности не са отстранени. Поради това съдът намира, че на основание чл.129, ал.3 ГПК исковата молба подлежи на връщане, а производството – на прекратяване.

Водим от горното съдът

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

           ВРЪЩА искова молба от В.Я.А., ЕГН ********** *** против „Айкарт” АД, ЕИК 175325806, със седалище и адрес на управление гр.София, ж.к. „Лозенец”, бул. „Джеймс Баучер” № 76, със з. п. Я. Й. П. и ПРЕКРАТЯВА производството по гр. дело № 10096 по описа за 2019г. на Пловдивски районен съд.

              

                 Определението подлежи на обжалване пред Окръжен съд Пловдив в едноседмичен срок от съобщаването му.

 

 

 

                                                                                   РАЙОНЕН СЪДИЯ: /П/

Вярно с оригинала!ВГ