Гражданско дело 10018/2019 - Разпореждане - 09-07-2019

Разпореждане по Гражданско дело 10018/2019г.

 

                                                         Р А З П О Р Е Ж Д А Н Е №65662

                                                        

                                                         09.07.2019г., гр. Пловдив

 

      ПЛОВДИВСКИ РАЙОНЕН СЪД, ХІІ граждански състав, на 09.07.2019г., в закрито съдебно заседание в състав:

 

                                                                       РАЙОНЕН СЪДИЯ: ВЛАДИМИР РУМЕНОВ

 

      като разгледа докладваното от съдията гр. д. № 10018 по описа за 2019г., за да се произнесе, взе предвид следното:

     Производството е по реда на чл. 129 ал. 2 от ГПК.  

     Исковата молба по делото е била оставена без движение до отстраняването на определени недостатъци на същата, подробно описани в разпореждането – да се посочи причина та за несъответствието между размерите на заповяданите за плащане суми и тези , претендирани с исковата молба ида се внесе определена такса.   Съдът е указал на ищеца последиците от неизпълнението на дадените указания, определил е  седмодневен срок и е уведомил ищеца надлежно за разпореждането си. Това се е случило на дата  28.06.2019г. Срокът  е изтекъл, но не всички недостатъци са отстранени, неотстранените недостатъци са съществени и препятстват постановяването на допустимо и правилно решение , доколкото се касае за липса на идентичност между размерите на вземанията по заповедта за плащане и исковата молба.  Липсва и следваща  молба за удължаване на срок,

       Затова и поради неизпълнение на дадените от съда указания отстраняване на нередовности, исковата молба подлежи на връщане, а самото дело- на прекратяване.

    Воден от изложеното, съдът

 

        Р А З П О Р Е Д И : 

 

      Връща исковата молба входящ номер ( на РС ) 39308/14.06.2019г на подател – Водоснабдяване и  канализация ЕООД, и прекратява производството по  гр. дело № 10018 по описа за 2019г.,   ПРС, ХІІ гр. състав.

 

       Разпореждането подлежи на обжалване пред състав на ПОС в срок от една седмица от датата на съобщаването му на ищеца, без препис за връчване.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

 

 

                                                                                  РАЙОНЕН СЪДИЯ:/п/

 

Вярно с оригинала!

КГ