Гражданско дело 10013/2019 - Решение - 04-07-2019

Решение по Гражданско дело 10013/2019г.

РЕШЕНИЕ

 

Номер   2813                     04.07.2019   Година                  Град  ПЛОВДИВ

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Пловдивски Районен съд                                                      IV брачен състав

На четвърти  юли                               две хиляди и деветнадесета  година

В публично заседание на трети  юли              две хиляди и деветнадесета година в следния състав:

 

     Председател: ДИАНА КОСТАДИНОВА

 

Секретар: София Чаушева

като разгледа докладваното от  съдията

дело номер 10013                                                        по описа за 2019 година

за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Молба с правна квалификация чл.50 от СК.

           

************************************************************

Ето защо, съдът

 

Р    Е    Ш    И:

 

ПРЕКРАТЯВА брака между В.В.П., ЕГН ********** и Ц. М.П., ЕГН **********, сключен на ***** в гр. П.,  община  П., обл. П., с Акт за граждански брак № *****, издаден от Община П., обл. П.  по ВЗАИМНО СЪГЛАСИЕ.

  

   УТВЪРЖДАВА постигнатото между съпрузите споразумение по чл.51,ал.1 от СК, което да се счита неразделна част от настоящото решение, както следва:

                   

Жилището, което семейството е ползвало преди фактическата раздяла, находящо се в гр. П., ****, след развода ще се ползва от В.В.П., ЕГН **********, а съпругата заявява, че няма никакви претенции относно ползване на семейното жилище.

Страните заявяват, че към момента на развода не притежават недвижим имот - СИО .

    Страните заявяват, че не притежават влогове в банки.

     Съпрузите нямат влогове, открити през време на брака и набирани в резултат на съвместен принос и нямат претенции един към друг относно такива.

     Съпрузите заявяват, че през време на брака си не са поемали задължения към трети лица за нуждите на семейството. Ако се окаже наличието на такива, задълженията си към трети лица, всеки от съпрузите урежда самостоятелно, така както ги е поел.

          Страните се споразумяват след развода, в изключителна собственост на съпруга - В.В.П., ЕГН **********, да остане безвъзмездно в индивидуален дял придобития по време на брака лек автомобил - марка „Форд", модел „Фокус", с per. № ****** *****. 

Застрахователната стойност на описания автомобил възлиза на 1000 /хиляда/ лева.

    Страните се споразумяват след развода, в изключителна собственост на съпругата - Ц. М.П., ЕГН **********, да остане безвъзмездно в индивидуален дял придобития по време на брака лек автомобил - марка „ Хюндай", модел „ Акцент", с per. № ***** ******.

Застрахователната стойност на описания автомобил е 1200 / хиляда и двеста/ лева.

Съпрузите се съгласяват, че описаните два броя - МПС остават безвъзмездно в индивидуален дял на всеки от съпрузите, както е описано по- горе. Съпрузите изрично се съгласяват с това и заявяват, че нямат никакви претенции, както сега, така и за в бъдеще по отношение на описаните леките автомобили.

Всички други движими вещи, придобити от съпрузите по време на брака им във връзка с домакинството, страните са си поделили доброволно при раздялата и нямат претенции един към друг за тях.

        След прекратяване на брака съпругата Ц. М.П., ЕГН ********** ще запази фамилно име - П..

         Съпрузите заявяват, че след прекратяване на брака няма да си дължат

ИЗДРЪЖКА един към друг.

Разноските по бракоразводното дело ще се поемат от съпруга В.В.П., ЕГН **********.

С настоящото споразумение молителите заявяват, че уреждат окончателно всички лични и имуществени отношения, произтичащи от брака им.

 

ОСЪЖДА В.В.П., ЕГН ********** да заплати 20 лв. /двадесет лева/ по сметка на Районен съд - Пловдив, представляваща държавна такса в производството.

 

ОСЪЖДА В.В.П., ЕГН ********** да заплати 20 лв. /двадесет лева/ по сметка на Районен съд - Пловдив, представляваща държавна такса в производството относно придобитото в дял  МПС.

 

ОСЪЖДА В.В.П., ЕГН ********** да заплати 12.50 лв. /дванадесет лева и петдесет  стотинки/ по сметка на Община  - П., представляваща местен данък относно придобитото в дял  МПС.

 

ОСЪЖДА Ц. М.П., ЕГН ********** да заплати 24 лв. /десет лева/ по сметка на Районен съд - Пловдив, представляваща държавна такса в производството относно придобитото в дял МПС.

 

ОСЪЖДА Ц. М.П., ЕГН ********** да заплати 15 лв. /десет лева/ по сметка на Община – П., представляваща местен данък относно придобитото в дял МПС.

 

 

Решението не подлежи на обжалване.   

 

      

                РАЙОНЕН СЪДИЯ: /п./ Диана Костадинова

 

Вярно с оригинала

С.Ч.