Гражданско дело 9156/2018 - Определение - 14-08-2018

Определение по Гражданско дело 9156/2018г.

ПРОТОКОЛ

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ № 8116/14.08.2018 г.

 

Година 2018                                                       Град ПЛОВДИВ

Пловдивски районен съд                                  І брачен състав

На четиринадесети август                                 Година 2018

В публично заседание в следния състав:

 

 Председател: ТАТЯНА МАСЛИНКОВА

                                               

Секретар: Свобода Александрова

Сложи за разглеждане докладваното от СЪДИЯТА

Гражданско дело номер 9156 по описа за 2018 година

На поименното повикване в 9,30 часа се явиха:

 

…………………………………………………………………………………

ЕТО защо, съдът

О П Р Е Д Е Л И

ОДОБРЯВА постигнатата между страните спогодба, според която:

ИЗМЕНЯ  размера на присъдената с Решение № 3692/09.10.2013 г., по гр. д. № 11356/2013 г. по описа на Районен съд – Пловдив, ІІ брачен състав, месечна издръжка, дължимата от В.Т.Т., с ЕГН **********, с адрес: ***, на малолетното си дете Т.В.Т., с ЕГН **********, чрез нейната майка и законен представител Е.Х.К., с ЕГН **********, като УВЕЛИЧАВА същата от 90 лв. на 160 лева (сто и шестдесет лева) месечно, считано от 01.06.2018 г. до настъпване на законоустановена причина за нейното изменение или прекратяване, ведно със законната лихва върху всяка просрочена вноска до окончателното й изплащане, като издръжката ще бъде платима по банков път.

ОСЪЖДА В.Т.Т., с ЕГН **********, с адрес: ***, да заплати в полза на бюджета на съдебната власт по сметка на Районен съд - Пловдив сумата от 50,40 лв. /петдесет лева и четиридесет стотинки/, представляваща дължима държавна такса.

ПРЕКРАТЯВА производството по гражданско дело № 9156/2018 г. по описа на Районен съд - Пловдив, І брачен състав.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО в частта за прекратяване на производството по делото подлежи на обжалване с частна жалба пред Окръжен съд - Пловдив, в едноседмичен срок от днес.

Протоколът се изготви в с.з.

Заседанието се закри в 9,45 часа.

 

 

                                       РАЙОНЕН СЪДИЯ: п/ Т. Маслинкова

 

                                       СЕКРЕТАР: п/ С. Александрова

 

 

Вярно с оригинала.

С.А.