Гражданско дело 875/2018 - Решение - 04-12-2018

Решение по Гражданско дело 875/2018г.

Р Е Ш Е Н И Е № 4172

 

04.12.2018г., гр. Пловдив

 

            ПЛОВДИВСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД, ГК, XVII – ти съдебен състав в закрито съдебно заседание на 04.12.2018г. в състав:

 

                                               ПРЕДСЕДАТЕЛ: ВЕСЕЛИН АТАНАСОВ

 

            като разгледа докладваното от съдията гражданско дело № 875/2018г., за да се произнесе взе предвид следното.

            Производството по делото е по реда на чл.247 и чл.407 ГПК.

            С молби от 15.11.2018г., от 21.112018г. подадена от Етажна собственост с адрес: *** с у. Л. Н. Т. чрез адв. Ц.К. е поискана поправка на допуснатата в диспозитива на постановеното по делото решение № 2443/19.06.2018г., която се изразява в погрешно изписване ЕГН на ищец Т.М.Т.*** вместо правилното ЕГН **********.

С молбата е поискана и корекция на издадения въз основа на влязлото в сила съдебно решение изпълнителен лист като в него бъде посочено правилното ЕГН на осъдения, сумите за които е издаден листа – разноски по гр.д. № 875/2018г. по описа на РС – Пловдив, и разноски по в.гр.д. № 1719/2018г. по описа ПОС, както и индивидуализация на кредитора, в чиято полза се издава листа чрез посочване новия у. на ЕС.

            Насрещната страна Т.М.Т. в предоставения й срок взема становище за неоснователност на искането за поправка на ЯФГ, излага подробни съображения, че новия у. Л.Н.Т.на ЕС е нелегитимно избран, поради което и ЕС не може да формира правновалидна воля.Представя доказателства за платени разноски за двете съдебни инстанции в размер на 720 лв.

            Съдът след преценка становищата на страните и доказателствата по делото намира следното.

Молбата за поправка на ЯФГ е основателна. В диспозитива на постановеното по делото решение № 2443/19.06.2018г погрешно е записано ЕГН на ищец Т.М.Т. *** вместо правилното ЕГН **********. Ето защо следва да се допусне поправка на ЯФГ. За пълнота на изложението следва да се посочи, че за допуснатите от съда ЯФГ съдът следи служебно и може да ги поправя по свой почин, поради което е и безпредметно обследването на въпроса валидно и законосъобразно избран ли е новия у. на ЕС Т., който да формира правновалидна воля, която да обвързва ЕС.

Относно искането за издаване на изпълнителен лист – същият е бил издаден на 09.11.2018г. но съдържа ЯФГ допусната в диспозитива на първоинстанционното съдебно решение, както и не отразява избора на новия у. на ЕС, респ. не съдържа подробно описание на присъдените разноски, поради което и молителят е върнал изпълнителния лист в оригинал като е поискал издаването на нов изпълнителен лист с отстраняване на ЯФГ и допълването му.

Видно от представената от банкова вносна бележка от Т.М.Т. последният на 27.11.2018г. е внесъл по сметка на етажната собственост на бул. К. М. Л.сумата от 720 лева, която сума представлява задължението му за сторените от противната страна разноски по гр.д. № 875/2018г. по описа на РС – Пловдив и по в.гр.д. № 1719/2018г. по описа ПОС. Следователно, изпълняемото право е погасено чрез изплащането му на кредитора, поради което не същестува вземане, което да подлежи на принудително изпълнение. При това положение молбата от 15.11.2018г. на ЕС за издаване на нов изпълнителен лист следва да се отхвърли като неоснователна, а изпълнителния лист от 09.11.2018г. да се обезсили, от една страна поради допуснатата ЯФГ, а от друга страна, поради липсата на същесвуващо вземане.

Така мотивиран съдът

 

 

Р Е Ш И  :

 

ДОПУСКА поправка на ЯФГ в диспозитива на постановеното по делото решение № 2443/19.06.2018г, като навсякъде се чете Т.М.Т. с ЕГН **********  вместо погрешно изписаното ЕГН ************;

ОТХВЪРЛЯ искането в молба от 15.11.2018г. подадена от Етажна собственост с адрес: гр. П., бул. К. М. Л. № ** с у. Л.Н.Т. чрез адв. Ц.К. за издаването на нов изпълнителен лист срещу Т.М.Т. с ЕГН ********** *** поради погасяване на изпълняемото право чрез изплащането му;

ОБЕЗСИЛВА изпълнителен лист от 09.11.2018г. издаден в полза на Етажна собственост с адрес: гр. П., бул. К. М. Л. № ** с у. Т. М. К.

 

 

Решението в частта му за допускане на ЯФГ подлежи на въззивно обжалване пред Окръжен съд – гр. Пловдив в двуседмичен срок от съобщаването му на страните, а в частта му с която се отхвърля искането за издаване на изпълнителен лист и се обезсилва изпълнителния лист от 09.11.2018г. има характер на разпореждане по чл. 407 ГПК и подлежи на обжалване пред Окръжен съд – гр. Пловдив в двуседмичен срок от съобщаването му на молителя.

 

След влизане в сила на настоящия съдебен акт делото да се докладва за изпращането му до ПОС по тяхно искане с писмо вх. № 70942/23.11.2018г.

 

                                                      СЪДИЯ: /п/

Вярно с оригинала.

ЛШ