Гражданско дело 8497/2018 - Решение - 13-08-2018

Решение по Гражданско дело 8497/2018г.

РЕШЕНИЕ

                                                  

Номер        3122                 13.08.2018   Година           Град  Пловдив

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Пловдивски Районен съд                                                      I брачен състав

На тринадесети август две хиляди и осемнадесета година

В публично заседание на десети юли две хиляди и осемнадесета година в следния състав:

 

     Председател: ТАТЯНА МАСЛИНКОВА

 

Секретар: Свобода Александрова

като разгледа докладваното от  съдията

дело номер  8497                                                 по описа за   2018 година

за да се произнесе, взе предвид следното:

 

         Производството е образувано по молба с правна квалификация чл. 50 от Семейния кодекс.

          ……………………………………………………………………………...

         По изложените съображения Съдът

                                               Р    Е    Ш    И   :

ПРЕКРАТЯВА гражданския брак между Ц.Г.М., ЕГН **********, с адрес: *** и К.И.М., ЕГН **********, с адрес: ***, сключен на ***г. в гр. *** с Акт за граждански брак № ***/***г., по ВЗАИМНО СЪГЛАСИЕ.  

УТВЪРЖДАВА постигнатото между съпрузите споразумение по чл.51, ал.1 от СК, което да се счита неразделна част от настоящото решение, както следва:

РОДИТЕЛСКИТЕ ПРАВА върху роденото от брака дете Г. К. М., ЕГН ********** се предоставят на майката Ц.Г.М., ЕГН **********, като се определя местоживеене на детето при майката.

ОПРЕДЕЛЯ режим за лични отношения на детето Г. К. М., ЕГН ********** с бащата К.И.М., ЕГН ********** както следва: Всяка втора и четвърта събота и неделя от текущия месец от 9.00 часа в събота до 17.00 часа в неделя, с преспиване в дома му, както и един месец през лятото, който не съвпада с годишния платен отпуск на майката. През празничните дни бащата ще взема и вижда децата, както следва: в четните години - с преспиване  за Коледните празници от 10.00 часа на двадесет и четвърти декември на съответната календарна година до 11.00 часа на двадесет и шести декември, както и за рождения ден на децата от  17.00часа до 20.00часа. В нечетните години - с преспиване за Нова година от 10.00 часа на тридесет и първи декември на съответната календарна година до 11.00 часа на втори януари от следващата календарна година. Както в нечетните години и за Великденските празници - от 10.00 часа на Велики петък до 11.00 часа понеделник, които в съответната година са определени за празнуването им. Бащата има право да взима и вижда малолетното дете и в дните извън гореописания режим на лични отношения със знанието и съгласието на майката.

ОСЪЖДА бащата К.И.М., ЕГН ********** да заплаща на ненавършилото пълнолетие дете Г. К. М., ЕГН ********** чрез неговата майка и законен представител Ц.Г.М., ЕГН ********** месечна издръжка в размер на 128,00 лева /сто двадесет и осем лева/, платими от 10-то до 15-то число на всеки календарен месец, считано от влизане на решението за прекратяване на брака в сила 13.08.2018г. до настъпване на причини за нейното изменение или прекратяване, ведно със законната лихва върху всяка закъсняла вноска.

ПОСТАНОВЯВА след развода съпругата Ц.Г.М., ЕГН ********** да възстанови предбрачното фамилно име, а именно: Н..

ПРЕДОСТАВЯ на Ц.Г.М., ЕГН ********** ползването на семейното жилище на адрес: ***, собственост на молителката.  

ПОСТАВЯ В ДЯЛ на Ц.Г.М., ЕГН ********** следния недвижим имот, а именно: Апартамент № *** /***/, със застроена площ от 90.08кв.м./деветдесет цяло и осем стотни квадратни метра/, съставляващ самостоятелен обект в сграда с пълен идентификатор №56784.540.1038.2.73 /петдесет и шест хиляди седемстотин осемдесет и четири, точка, петстотин и четиридесет, точка, хиляда тридесет и осем, точка, две, точка, седемдесет и три/ по кадастралната карта на гр.***, общ.***, обл.***, одобрена със Заповед №***-***-*** от ***г. на И. д. на Агенция по геодезия, картография и кадастър /АГКК/ и Заповед за изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри №***-***-***-*** от ***г. на Н. на СГКК-гр.***, с адрес на имота: ***, находящ се в сграда №***/***/, разположена в поземлен имот с пълен идентификатор №56784.540.1038/петдесет и шест хиляди седемстотин осемдесет и четири, точка, петстотин и четиридесет, точка, хиляда тридесет и осем/ с предназначение на самостоятелния обект-жилище, апартамент, брой нива на обекта-I/едно/, състоящ се от дневна-готварна, две спални, баня-тоалетна, тоалетна и две тераси, при граници-съседни самостоятелни обекти в сградата:на същия етаж-56784.540.1038.2.74 и 56784.540.1038.2.76. под обекта: 56784.540.1038.2.64 и 56784.540.1038.2.63 и над обекта 56784.540.1038.2.79, ведно с изба/склад/ №***/***/, разположена на кота-5.05м.,с площ от 5.45кв.м./пет цяло и четиридесет и пет стотни квадратни метра/, при граници-съседи на избата:изба/склад/№*** и коридор, както и 1,217%/едно цяло двеста и седемнадесет хилядни квадратни метра/,равняващи се на 14.44кв.м./четиринадесет цяло и четиридесет и четири стотни квадратни метра/ идеални части от общите части на сградата, заедно с 1.029%/едно цяло двадесет и девет хилядни процента/ идеални части от Урбанизирана територия с площ от 1465кв.м./хиляда четиристотин шестдесет и пет квадратни метра/, съставляващ Поземлен имот с пълен идентификатор №56784.540.1038/петдесет и шест хиляди седемстотин осемдесет и четири, точка, петстотин и четиридесет, точка, хиляда тридесет и осем/ по кадастралната карта на гр.***, общ.***, обл. ***, одобрена съгласно Заповед №***-***-*** от ***г. на И. д. на Агенция по геодезия , картография и кадастър/ и Заповед за изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри №***-***-***-*** от ***г. на Н. на СГКК-гр.***, с начин на трайно ползване-За друг обществен обект, комплекс, с адрес на поземления имот:гр.***, ЖК ***, който имот е с номер по предходен план-УПИ/Урегулиран поземлен имот/ VI-578 /шест римско-петсотин седемдесет и осем арабско/-обществено и жилищно застрояване, от квартал ***/***/ по плана на ***-*** на ЖР *** на гр.***, при граници-съседи на имота, Съгласно Скица на поземлен имот №***-***г., издадена от АГКК:***, ***

ПОСТАВЯ В ДЯЛ на К.И.М., ЕГН ********** лек автомобил ФОРД ФИЕСТА, с рег.№*** рама ***, двигател ***.

Съпрузите не си дължат издръжка след прекратяване на брака.

Движимите вещи, които страните са придобили по време на брака си, са поделени помежду им извънсъдебно и нямат никакви претенции помежду си във връзка с тях

Молителите не притежават общи влогове и заеми, фирми и дялове в търговски дружества.

ОСЪЖДА К.И.М., ЕГН ********** да заплати в полза на бюджета на съдебната власт по сметка на Районен съд – Пловдив сумата от 126,16 лева /сто двадесет и шест лева и шестнадесет стотинки/, представляващи държавни такси за настоящото производство, както и местен данък в размер на 15,00лв. /петнадесет лева/ по сметка на Община ***.

ОСЪЖДА Ц.Г.М., ЕГН ********** да заплати в полза на бюджета на съдебната власт по сметка на Районен съд - Пловдив сумата от 1220,70 лева /хиляда двеста и двадесет лева и седемдесет стотинки/, представляващи държавни такси за настоящото производство, както и местен данък в размер на 756,69лв. /седемстотин петдесет и шест лева и шестдесет и девет стотинки/ по сметка на Община ***.

Решението не подлежи на обжалване.   

 

                                       РАЙОНЕН СЪДИЯ: п/ Т. Маслинкова

 

 

Вярно с оригинала.

С.А.