Гражданско дело 8476/2018 - Решение - 26-07-2019

Решение по Гражданско дело 8476/2018г.

      Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е  № 3192

гр. Пловдив, 26.07.2019 г.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

ПЛОВДИВСКИ РАЙОНЕН СЪД, XXII състав, в публичното заседание на двадесет и шести юни две хиляди и деветнадесета година в състав:

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ: ЛЮДМИЛА МИТРЕВА

 

при секретаря Лиляна Шаламанова, като разгледа докладваното от съдията гр. дело № 8476 по описа за 2018 г. и за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството по делото е по реда на чл.124 и сл. ГПК.

***************************************************************************

Така мотивиран, Пловдивският районен съд

Р Е Ш И:

ОТХВЪРЛЯ предявения от Н.И.Д., ЕГН **********, с адрес: *** иск за признаване за установено несъществуване на брака, сключен между ответницата Е. В. С., ЕГН ********** и М. И. Ф., ЕГН **********, починал на *****, с акт за сключен граждански брак № **** от **** г., издаден от Община П., поради нищожност на брака.

         ОСЪЖДА Н.И.Д., ЕГН **********, с адрес: *** ДА ЗАПЛАТИ на Е. В. С., ЕГН **********, на основание чл.78, ал.3 ГПК, сумата в общ размер на 3500 лева – разноски в производството.

        

Решението подлежи на обжалване в двуседмичен срок от връчването му на страните пред Пловдивския окръжен съд.

 

Препис от решението да се връчи на страните.

РАЙОНЕН СЪДИЯ: /п./

 

            Вярно с оригинала

            С.Ч.