Гражданско дело 8264/2018 - Решение - 06-08-2018

Решение по Гражданско дело 8264/2018г.

Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е

 

     №3098                     06.08.2018г.                    Гр. Пловдив

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

            ПЛОВДИВСКИ РАЙОНЕН СЪД, XI-ти граждански състав в открито съдебно заседание на тридесет и първи юли две хиляди и осемнадесета година в състав:                                 

 

                                         ПРЕДСЕДАТЕЛ: ТАНЯ ГЕОРГИЕВА- ТОЧЕВСКА

                                                                                                

            при участието на секретаря Величка Грабчева, като разгледа докладваното от съдията гражданско дело № 8264 по описа на ПРС за 2018г., за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството по делото е образувано по молба по реда на чл. 8, т. 1 от ЗЗДН

……………………………..

Така мотивиран, съдът

 

Р  Е  Ш  И :

 

ОТХВЪРЛЯ молбата на Н.Я.Д., ЕГН: **********,***, срещу Я.Д.А., ЕГН: **********,***, за издаване на заповед за защита от домашно насилие, упражнено от ответника на дати 26.04.2018 г. и на 21.05.2018 г., изразяващо се отправяне на обиди и заплахи, както и опит за нанасяне на побой.

 

НАЛАГА на основание чл. 5 ал. 1 т. 1 от ЗЗДН по отношение на П.Д.Я., ЕГН: **********,***, следната мярка за защита:

 

ЗАДЪЛЖАВА П.Д.Я., ЕГН: **********,***, да се въздържа от домашно насилие спрямо Н.Я.Д., ЕГН: **********,***.

 

Да се издаде заповед за защита на молителката и за РУ- С.

 

ОСЪЖДА Н.Я.Д., ЕГН: **********,***, чрез пълномощника си адв. В.К., да заплати на Я.Д.А., с ЕГН: **********,***, чрез пълномощниците му адвокати И.М. и Р.З., разноските по делото за адвокатско възнаграждение в размер на 200 лева (двеста лева).                                                   

ОСЪЖДА П.Д.Я., ЕГН: **********,***, чрез пълномощниците й адвокати И.М. и Р.З., да заплати на Н.Я.Д., ЕГН: **********,***, чрез пълномощника й адв. В.К., разноските по делото за адвокатско възнаграждение в размер на 400 лева (четиристотин лева).

 

ОСЪЖДА П.Д.Я., ЕГН: **********,***, да заплати глоба в размер на 200 лева (двеста лева) по сметка на Пловдивския районен съд, в полза на бюджета на съдебната власт.

 

ОСЪЖДА П.Д.Я., ЕГН: **********,***, да заплати по сметка на Пловдивския районен съд сумата от 25 лева (двадесет и пет лева)- държавна такса.

 

Решението подлежи на обжалване с въззивна жалба пред Пловдивския окръжен съд в седмодневен срок от връчването му на страните.

 

 

                                   РАЙОНЕН СЪДИЯ:/п/

Вярно с оригинала!

КГ