Гражданско дело 7838/2018 - Определение - 27-09-2019

Определение по Гражданско дело 7838/2018г.

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

№ 10728                     27.09.2019 година                            град Пловдив

 

ПЛОВДИВСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД, гражданско отделение, ІV граждански състав, в закрито заседание на 27.09.2019 г., като разгледа докладваното от съдията Тенева гражданско дело № 7838 по описа на съда за 2018 г., намира следното:

 

Производството е по чл. 34 от З4 от ЗС в първа фаза на делбата.  Същото е  спряно на основание чл. 229, ал. 1, т. 1 от ГПК на 01.03.2019 г. по взаимно съгласие на страните. В рамките на указания в закона 6-месечен срок от страните не е постъпило искане за възобновяване. Предвид липсата на воля у страните за продължаване на делото съдът намира, че са налице предпоставките на чл. 231, ал. 1 от ГПК за прекратяване на делото.

Предвид приключване на производството по делото ищците следва да се осъдят да заплатят солидарно държавна такса в размер от 50 лв.

Така мотивиран, съдът

 

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И :

 

            ПРЕКРАТЯВА производството по гр. дело 7838 от 2018 г. на ПРС.

ОСЪЖДА Г.Р.Д., ЕГН ********** и Г.А.Д., ЕГН ********** ***, да заплатят солидарно в полза на бюджета на съдебната власт по сметка на ПРС сумата от 50 лв. (петдесет лева) лева.

            Определението подлежи на обжалване пред ПОС с частна жалба в едноседмичен срок от съобщението до страните.

СЪДИЯ:/п/

           /Димитрина Тенева/

Вярно с оригинала

РС