Гражданско дело 7723/2018 - Определение - 28-08-2018

Определение по Гражданско дело 7723/2018г.

П Р О Т О К О Л

Определение № 8502/28.08.2018 г.

 

Година 2018                                                                                       гр. ПЛОВДИВ

ПЛОВДИВСКИ РАЙОНЕН СЪД                                       V брачен състав

На двадесет и осми август                                                             2018 година

В  публично заседание в следния състав:

                                                           Председател: ЛИЛИЯ МИТЕВА

Секретар: Марина Кънева

Сложи  за  разглеждане  докладвано от  съдията

гр.   дело     7723 по  описа  за 2018  година.

На поименното повикване в 11:08 часа се явиха:

 

*************************************************************

СЪДЪТ намира, че така постигнатата между страните спогодба не противоречи на закона и добрите нрави и е изцяло в интерес на детето,  поради което ще бъде одобрена.

С оглед изчерпване предмета на делото, производството по същото следва да бъде прекратено.

Водим от горното, съдът

О П Р Е Д Е Л И:

ОДОБРЯВА постигнатата между страните СПОГОДБА относно следното:

1.Упражняването на родителските права спрямо детето К.К. М., ЕГН ********** се предоставя на майката М.Г.М. Д.К., ЕГН: ********** като се определя местоживеене на детето при майката в гр. П. на адрес: ***

2.Бащата К.М.М., ЕГН: **********, има правото да вижда и взема детето при себе си, както следва:

всяка първа и трета седмица от месеца, от 9.00 часа в събота до 18.00 часа на неделя, с преспиване на детето при бащата;

бащата ще води и взема детето от д. г., а когато детето стане у. - ще го води и взема от у. всеки ден, като го взема от дома на майката и го връща в дома на майката, без преспиване на детето при бащата.

В случай, че бащата е възпрепятстван да заведе детето на д.г.или у. или е възпрепятстван да го вземе от д.г.или у., той е длъжен да уведоми за това майката чрез текстово съобщение (SMS), електронна поща (е.mail) и/или по телефон най късно 2 дни предварително. Същото задължение има и майката, ако детето ще отсъства от д.г.или у. или в случай, че майката се ангажира да го води и взема; в случай на заболяване на детето, срокът за уведомяване на бащата е веднага след констатиране на състоянието на детето от лекар, като майката го уведомява и за предполагаемата продължителност на лечението.

2.1.Бащата ще води детето на и. з. (вкл., но не само: у. по ш., с., занимания с и., други и.д.) в съответните дни - след г.или у. - и ще го връща в дома на майката без преспиване на детето при бащата. При възпрепятстване на бащата да изпълни този ангажимент, той е длъжен да уведоми предварително майката за всеки конкретен случай на невъзможност.

2.2.Бащата ще взема детето при себе си за една седмица през месец август, една седмица през месец октомври и една седмица през месец януари на всяка календарна година, с преспиване на детето при бащата, като родителите са длъжни да уточнят по между си кои са тези седмици за месеците август и октомври най-късно до 30 април на всяка календарна година, а за месец януари - най-късно до 30 октомври на предходната календарна година. В случай, че не постигнат съгласие, бащата ще има право да взема детето при себе си през първата седмица от месеците август, октомври и януари.

/* За първа седмица от месеца се счита тази, в която всички дни са с дати от съответния месец./

2.3.В дните на режима за лични контакти бащата ще бъде с детето лично и неотклонно.

2.4.Във времето за осъществяване на режима за лични контакти бащата К.М.М. се задължава да осигури престоя на детето по начин, който да изключва присъствието и контакта на детето К.К. М. с м. на д. д. на бащата.

2.5.За осъществяване на режима за лични контакти бащата ще взема детето от дома на майката, намиращ се на посочения по-горе адрес и ще го връща отново на същия адрес.

2.6.Родителите   уточняват следните телефони и ел. адреси за връзка

**************, *******************, **********, ***************,

 2.7. Всеки от родителите е длъжен незабавно писмено да уведоми другия при промяна на телефонните номера и/или на електронни адреси и да му посочи новите такива. Всеки от родителите е длъжен да поддържа в изправност техническите носители, да не блокира достъпа на другия родител до посочените връзки за комуникация, а при повреда - да отстранява незабавно същата и да предостави за времето на отстраняването й резервен телефонен номер или електронен адрес (e-mail).

3.Извън договорения пред съда режим на лични отношения, родителите се споразумяват и приемат по тяхно взаимно съгласие да осъществяват нужния контакт на детето с бащата по всяко друго време, удобно за детето и за двамата родители.

4.Всички разноски по настоящото дело остават за сметка на този, който ги е направил.

СПОГОДИЛИ СЕ:

 

Ищец: /п./                                                          За ответника:/п./

     / К.М./                                     / а.Д.А./

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ:/п./

Съдебната спогодба има сила на влязло в законна сила решение и не подлежи на обжалване.

ПРЕКРАТЯВА производството по гражданско дело7723/2018 г. по описа на Районен съд - Пловдив, V брачен състав.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО в частта за прекратяване на производството по делото подлежи на обжалване с частна жалба пред Окръжен съд - Пловдив в едноседмичен срок от днес.

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието се закри в 11:35 часа.

 

                                         РАЙОНЕН СЪДИЯ:/п./ Л. Митева

                                              

                                                      СЕКРЕТАР:/п./ М. Кънева

Вярно с оригинала.

М.К.