Гражданско дело 7494/2018 - Решение - 21-12-2018

Решение по Гражданско дело 7494/2018г.

 

 

Д О П Ъ Л Н И Т Е Л Н О       Р Е Ш Е Н И Е  № 4510

гр. Пловдив, 21.12.2018 г.

 

         РАЙОНЕН СЪД - ПЛОВДИВ, І БРАЧЕН състав, в закрито съдебно заседание на 21.12.2018г., в състав:

                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ: ТАТЯНА МАСЛИНКОВА

 

като разгледа докладваното от съдията  гр. д. № 7494 по описа на съда за 2018г., за да се произнесе, взе предвид следното:

 

……………………………………………………………………………….

По изложените съображения молбата за допълване на решението следва да бъде оставена без уважение.

Водим от горното съдът

Р Е Ш И :

ОСТАВЯ без уважение молбата за допълване по реда на чл.250 от ГПК на Решение № 3138/16.08.2018 г. по гр. д. № 7494/18г. на І бр. с. в частта относно твърдени в молба вх. №28452/11.05.18г. актове на насилие от 10.05.18г.

Решението подлежи на обжалване в 7 дневен срок от връчването му на страните пред Окръжен съд - Пловдив.

 

                                     РАЙОНЕН СЪДИЯ : п/ Т. Маслинкова

 

 

Вярно с оригинала.

С.А.