Гражданско дело 7494/2018 - Решение - 16-08-2018

Решение по Гражданско дело 7494/2018г.

 

РЕШЕНИЕ

                                                  

Номер 3138                               16.08.2018   Година           Град  Пловдив

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

 

Пловдивски Районен съд                                                      І брачен състав

На шестнадесети август две хиляди и осемнадесета година

В публично заседание на десети юли две хиляди и осемнадесета година в следния състав:

 

 

     Председател: ТАТЯНА МАСЛИНКОВА

 

 

Секретар: Свобода Александрова

като разгледа докладваното от  съдията

дело номер  7494                                                      по описа за 2018 година

за да се произнесе, взе предвид следното:

 

 

 

Производство по Закона за защита от домашното насилие, образувано по молба на Н.К. лично и като законен представител на Г.А. срещу А.А..

По изложените съображения съдът

 

                                                Р Е Ш И:

 

ЗАДЪЛЖАВА А.В.А., ЕГН **********, с адрес: *** да се въздържа от извършване на домашно насилие спрямо Н.К.К., ЕГН **********, с адрес: ***.

ЗАБРАНЯВА на А.В.А., ЕГН ********** да приближава Н.К.К., ЕГН **********, жилището й, местоработата и местата за социални контакти и отдих за срок от пет месеца считано от постановяване на решението – 16.08.18г.

ЗАДЪЛЖАВА А.В.А., ЕГН ********** след влизане на настоящото решение в сила да посещава специализирани програми – „Програма за работа с пълнолетни лица, извършители на домашно насилие“ при ***

ОТКАЗВА да издаде заповед за защита по молбата на Г.А.А., ЕГН **********, чрез законния й представител Н.К.К., ЕГН ********** срещу А.В.А., ЕГН **********.

ОТМЕНЯ издадената заповед за незабавна защита от 11.05.2018г. в частта относно наложените мерки за защита на Г.А.А., ЕГН **********, чрез законния й представител Н.К.К., ЕГН ********** срещу А.В.А., ЕГН **********.

ОСЪЖДА А.В.А., ЕГН ********** да заплати ГЛОБА в размер на 400,00 лева /четиристотин лева/ в полза на бюджета на съдебната власт по сметка на Районен съд - Пловдив.

ОСЪЖДА А.В.А., ЕГН ********** да заплати в полза на бюджета на съдебната власт по сметка на Районен съд - Пловдив сумата от 25,00 лева /двадесет и пет лева/, представляваща дължима държавна такса по настоящото производство.

ОСЪЖДА А.В.А., ЕГН ********** да заплати на адвокат М.З.С., АК – ***, личен № *** сумата от 400лв. /четиристотин лева/, представляващи адвокатско възнаграждение при условията на чл.38 от ЗА.

Да се издаде заповед за защита, която заедно с копие от решението да се връчи на страните, на Второ районно управление.

Решението и Заповедта подлежат на незабавно изпълнение.

Решението подлежи на обжалване пред Окръжен съд - Пловдив в 7-дневен срок от връчването му на страните.

 

 

Съдия:/П/ТАТЯНА МАСЛИНКОВА

 

 

 

Вярно с оригинала!

ДГ