Гражданско дело 7068/2018 - Определение - 10-07-2019

Определение по Гражданско дело 7068/2018г.

П Р О Т О К О Л

        Определение № 7730/10.07.2019 г.

 

Година 2019                                                               Град ПЛОВДИВ

Пловдивски районен съд                                         ІV брачен състав

На десети юли                                                           Година 2019

В публично заседание в следния състав:

 

 Председател: ДИАНА КОСТАДИНОВА

                                              

Секретар: София Чаушева

Сложи за разглеждане докладваното от съдията

Гражданско дело номер 7068 по описа за 2018 година

На поименното повикване в 11:00 часа се явиха:  

 

            ****************************************************************

 

 

Съдът намира, че така постигнатата спогодба между страните не противоречи на закона и добрите нрави и е в интерес на детето на страните, поради което и същата следва да бъде одобрена.

С оглед изчерпване предмета на делото производството по същото следва да бъде прекратено, ето защо съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОДОБРЯВА постигнатата между страните спогодба, според която:

ПРЕДОСТАВЯ упражняването на родителските права върху детето на страните В. И. Н., ЕГН: ********** на бащата И.В.Н., ЕГН: **********.

ОПРЕДЕЛЯ СЕ местоживеенето на детето при бащата.

ОПРЕДЕЛЯ режим на лични отношения между майката Т.А.А., ЕГН: ********** и детето В. И. Н., ЕГН: ********** по следният начин:

- Един месец през лятото на всяка календарна година, за време, което не съвпада  с платения годишен отпуск на бащата, като майката се задължава всяка година в срок до 30-ти април да уведоми бащата на e-mail: ****** за времето, в което тя ще ползва отпуск. Ако не стори това в срок до 30-ти април, майката ще следва да съобрази своя летен отпуск с отпуска, който е декларирал бащата на e-mail: ******, в срок до 5-ти май на всяка календарна година.

- За Великденските, Коледните и Новогодишните празници на всяка нечетна календарна година, за времето от 10:00 ч. на първия почивен ден до 19:00 ч. на последния, като дните са съгласно заповедта на Министерство на образованието за почивните дни на учениците, обявени на интернет страницата на МОН;

- Всяка последна седмица от месеца за време от 19:00 ч. на петъчния ден до 19:00 ч. на неделния ден;

За последна седмица се счита тази, която има седем дни от съответния месец и в случай че майката е в страната.

Майката ще може да взема детето при себе си и всеки друг път, когато е в страната, извън договорения режим на лични контакти с детето, като е длъжна да уведоми бащата на посочения от него e-mail: ******, седем дни преди пристигането си.

 

ИЗМЕНЯ протоколно определение от 01.12.2015 г., постановено по гр. дело № 7693/2015 г. по описа на ПдРС, IV бр.с., касателно присъдената издръжка на детето, в следния смисъл:

УВЕЛИЧАВА месечната издръжка, която майката Т.А.А., ЕГН: ********** е задължена да заплаща  за своето малолетно дете В. И. Н., ЕГН: **********, чрез неговия баща и законен представител И.В.Н., ЕГН: **********, от 110 лв. /сто и десет лева/ на 160  лв. /сто и шестдесет лева/ месечно, считано от  днес – 10.07.2019 г., до настъпване на причина за нейното изменение или прекратяване, ведно със законната лихва при просрочие.

 

 Разноските се поемат от всяка от страните така, както са направени.

 

ОСЪЖДА Т.А.А., ЕГН: ********** да заплати по сметка на Районен съд - Пловдив сумата от  36 лв. /тридесет и шест лева/ - държавна такса, върху определената издръжка.

ПРЕКРАТЯВА производството по гр. дело  № 7068/2018 г. по описа на Районен съд - Пловдив, ІV брачен състав.

 

Определението в частта за прекратяване на производството по делото подлежи на обжалване пред Окръжен съд - Пловдив в едноседмичен срок от днес с частна жалба.

 

Протоколът се изготви в с.з.

Заседанието се закри в 12:00 часа.

 

 

                              РАЙОНЕН СЪДИЯ: /п./ Диана Костадинова

 

 

                              СЕКРЕТАР: /п./ София Чаушева

 

  Вярно с оригинала

  С.Ч.