Гражданско дело 7060/2018 - Определение - 28-08-2018

Определение по Гражданско дело 7060/2018г.

 

П Р О Т О К О Л

Определение № 8496/28.08.2018 г.

 

Година 2018                                                                                       гр. ПЛОВДИВ

ПЛОВДИВСКИ РАЙОНЕН СЪД                                        V  брачен състав

На двадесет и осми август                                                               2018 година

В  публично заседание в следния състав:

                                                           Председател: ЛИЛИЯ МИТЕВА

Секретар: Марина Кънева

Сложи  за  разглеждане  докладвано от  съдията

гр.   дело     7060 по  описа  за 2018  година.

На поименното повикване в 09:56  часа се явиха:

*************************************************************

СЪДЪТ намира, че така постигнатата между страните спогодба не противоречи на закона и добрите нрави и е изцяло в интерес на децата,  поради което ще бъде одобрена.

С оглед изчерпване предмета на делото, производството по същото следва да бъде прекратено.

Водим от горното, съдът

О П Р Е Д Е Л И:

ОДОБРЯВА постигнатата между страните СПОГОДБА относно следното:

1.Страните се съгласяват издръжката, дължима от Х.М.Д., ЕГН **********, на М.Х.Д., ЕГН **********, чрез нейната майка и законен представител Д.М.Д., ЕГН **********, съгласно Решение № 4366/22.12.2015 на Районен съд –Пловдив, V брачен състав по гражданско дело № 16014/2015 година, да бъде УВЕЛИЧЕНА от 140 лева /сто и четиридесет лева/ на 200 /двеста/ лева месечно, платими до пето число на текущия месец, считано от влизане в сила на определението на съда за одобряване на настоящата спогодба,  ведно със законната лихва за всяка просрочена вноска до настъпване на причини, водещи до нейното изменение или прекратяване.

2. Страните се съгласяват издръжката, дължима от Х.М.Д., ЕГН **********, на Д.Х.Д., ЕГН **********, чрез неговата майка и законен представител Д.М. Д., ЕГН **********, съгласно Решение № 4366/22.12.2015 на Районен съд –Пловдив, V брачен състав по гражданско дело № 16014/2015 година, да бъде УВЕЛИЧЕНА от 140 лева /сто и четиридесет лева/ на 200 /двеста/ лева месечно, платими до пето число на текущия месец, считано от влизане в сила на определението на съда за одобряване на настоящата спогодба,  ведно със законната лихва за всяка просрочена вноска до настъпване на причини, водещи до нейното изменение или прекратяване.

3.Страните се съгласяват, че направените разноски за адвокатско възнаграждение по делото ще останат в тежест на страните, така както са извършени.

СПОГОДИЛИ СЕ:

/П./                                                 /П./

/ Д.Д. /                                          / Х.Д. / 

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ:/П./

Съдебната спогодба има сила на влязло в законна сила решение и не подлежи на обжалване.

ПРЕКРАТЯВА производството по гражданско дело № 7060/2018 г. по описа на Районен съд - Пловдив, V брачен състав.

ОСЪЖДА  Х.М.Д., ЕГН **********, да заплати в полза на бюджета на съдебната власт по сметка на Районен съд – Пловдив държавна такса в размер на 86,40 лева  ( осемдесет и шест лева и четиридесет стотинки) за настоящото производство.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО в частта за прекратяване на производството по делото подлежи на обжалване с частна жалба пред Окръжен съд - Пловдив в едноседмичен срок от днес.

Съдът предупреди ответника за дължимостта на държавната такса в едноседмичен срок от днес. При неизпълнение на задължението за държавна такса ще бъде пристъпено към принудително изпълнение на същата.

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието се закри в 10:14 часа.

                                         РАЙОНЕН СЪДИЯ:/п./ Л. Митева

                                                      СЕКРЕТАР:/п./ М. Кънева

Вярно с оригинала.

М.К.