Гражданско дело 6635/2018 - Определение - 03-08-2018

Определение по Гражданско дело 6635/2018г.

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е № 7906

 

                                                   гр. Пловдив,     03.08.2018  г.

 

ПЛОВДИВСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД, V-ти гр. състав, в закрито съдебно заседание на 03.08.2018 г., в състав:

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ: ДАФИНА АРАБАДЖИЕВА

 

разгледа гр. д. № 6635/2018 г. и намери следното:

 

Производството по делото е образувано по искова молба от  Л.А.Б.   против    И.Б.П. и К.Щ.Х.,  с която е предявени иск за осъждане на ответника да заплати на ищеца  претърпени неимуществени вреди.

С разпореждане от 30.05.2018 г. исковата молба е оставена без движение с указания, които са изпълнени с депозиране на молба от 20.06.2018 г., с която е оттеглен иска против И.П.. С Определение от 20.06.2018 г.  производството против И.П. е прекратено.

След отстраняване на нередовностите и конкретизиране на фактите и обстоятелствата, обуславящи претенцията препис от молбата е изпратен на ответника К.Х. за отговор в едномесечен срок.

В законоустановения срок е постъпил отговор от ответника, в който е направено възражение за местна подсъдност на делото с искане за препращане на същото по  постоянния адрес на ответника, като твърди  в случая местната подсъдност се определя по чл.105 ГПК  т.е. по адреса на ответника и компетентен да разгледа спорът да е Районен съд – Велинград, като с оглед прекратяване на производството по отношение на съдия П., то липсват основания за отвод на този съд.

Като разгледа подадената ИМ и направи справка за постоянен и настоящ  адрес на ответника, съдът констатира, че ответникът е  с адрес: ***.  Възражението за неподсъдност на иска пред ПРС е направено с отговора на искова молба и в срока по чл.131 ГПК. От обстоятелствена част на искова молба и от  приложенията към исковата молба  липсват основания да се приеме, че  е  налице изборна местна подсъдност.

В случая е приложима общата подсъдност по чл. 105 ГПК, от което следва, че компетентен да разгледа спора е РС – Велинград, поради и което възражението на ответника се явява основателно и следва да се уважи, като се прекрати настоящото гражданско дело и делото се изпрати на компетентния  РС- гр. Велинград.

            С тези съображения и на основание чл.118, ал.2  от ГПК, съдът

 

О   П   Р   Е   Д   Е   Л   И :

Прекратява производството по гр. дело № 6635 по описа за 2018 год. на РС Пловдив, V-ти гр.с.

Изпраща   делото по подсъдност на Районен съд –  Велинград по подсъдност.

Определението в прекратителната му част подлежи на обжалване в седмичен срок от съобщаването му на страните пред Окръжен съд Пловдив.

 

                                                          РАЙОНЕН СЪДИЯ: /п/

Вярно с оригинала.

ПМ