Гражданско дело 6216/2018 - Решение - 18-07-2019

Решение по Гражданско дело 6216/2018г.

Р Е Ш Е Н И Е

                                                  

Номер  3075                            18.07.2019   Година                Град  ПЛОВДИВ

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Пловдивски Районен съд                                                              IV брачен състав

В публично заседание на деветнадесети март две хиляди и деветнадесета година в следния състав:

 

                                                                       Председател: ДИАНА КОСТАДИНОВА

 

Секретар: София Чаушева

като разгледа докладваното от  съдията

дело номер 6216                                                                 по описа за 2018 година

за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството е образувано по иск с правна квалификация чл. 59, ал. 9 от СК, предявен от Ц.М. В., ЕГН **********, с адрес: *** против Е.С.М., ЕГН **********, с адрес: ***.

 

***********************************************************

            Мотивиран  от горното  СЪДЪТ

 

                                                Р  Е  Ш  И  : 

 

ОТХВЪРЛЯ предявения от Ц.  М.В., ЕГН ********** против Е.С.М., ЕГН **********, иск предявен по реда на чл. 59, ал. 9 СК за промяна на родителя, който да  упражнява родителските права по  отношение на малолетните  деца Б. Ц. В. ЕГН **********  и Ж. Ц. В.  ЕГН **********.

 

ИЗМЕНЯ размера на определената с Решение № 4906 от 12.12.2013г. постановено по гр.д. № 13636/2013г. по описа на ПРС – ІV бр.състав, месечна издръжка, дължима от Ц.  М.В., ЕГН ********** на детето Б. Ц. В. ЕГН **********, чрез неговата майка и законен представител Е.С.М., ЕГН ********** като УВЕЛИЧАВА същата от 90 лева /деветдесет лева/ на 200 лева /двеста лева/ месечно, считано от 23.05.2018г. до навършване на пълнолетие от детето или настъпване на друга законоустановена причина за нейното изменение или прекратяване, ведно със законната лихва върху всяка просрочена вноска за времето от падежа до окончателното й изплащане,  като ОТХВЪРЛЯ   ИСКА   за  разликата  над уважения размер от   200 лева  до пълния предявен размер  от  300 лева.

ИЗМЕНЯ размера на определената с Решение № 4906 от 12.12.2013г. постановено по гр.д. № 13636/2013г. по описа на ПРС – ІV бр.състав, месечна издръжка, дължима от Ц.  М.В., ЕГН ********** на детето Ж. Ц. В.  ЕГН **********, чрез неговата майка и законен представител Е.С.М., ЕГН ********** като УВЕЛИЧАВА същата от 110 лева /сто и десет лева/ на 180 лева /сто и  осемдесет лева/ месечно, считано от 23.05.2018г. до навършване на пълнолетие от детето или настъпване на друга законоустановена причина за нейното изменение или прекратяване, ведно със законната лихва върху всяка просрочена вноска за времето от падежа до окончателното й изплащане,  като ОТХВЪРЛЯ   ИСКА   за  разликата  над уважения размер от   180 лева  до пълния предявен размер  от  200 лева.

 

 ОСЪЖДА Ц.  М.В., ЕГН ********** да заплати по сметка на Районен съд - Пловдив сумата от 288 лева / двеста  осемдесет и  осем лева/ - държавна такса, изчислена  за тригодишните платежи съобразно  увеличената  издръжка  на децата / 200х36х4%/.

ОСЪЖДА Ц.  М.В., ЕГН **********, ДА ЗАПЛАТИ в полза на бюджета на съдебната власт, по сметка на Районен съд – Пловдив, СУМАТА от 50 лева /петдесет лева/ – представляваща окончателна държавна такса за производството по чл.59 ал.9 от  СК.

 

ОСЪЖДА Ц.  М.В., ЕГН ********** да заплати на Е.С.М., ЕГН ********** сумата  от 180 лева /сто и  осемдесет лева/- направени разноски  от  последната за  хонорар на  един  адвокат,  съобразно с  уважената част от  иска.

ОСЪЖДА Е.С.М., ЕГН ********** да заплати на Ц.  М.В., ЕГН **********  разноски в размер на 120 лева /сто и двадесет лева/, съгласно отхвърлената част от иска.

 

На  основание чл. 242 ал.1 от ГПК СЪДЪТ допуска предварително  изпълнение на  решението в частта, касаеща  увеличения размер на  издръжката.

 

 

Решението подлежи на обжалване пред Окръжен съд - Пловдив в двуседмичен срок от връчването му на страните.

 

 

                                                           РАЙОНЕН СЪДИЯ : /п./

 

         Вярно с оригинала

         С.Ч.