Гражданско дело 6052/2018 - Решение - 01-08-2018

Решение по Гражданско дело 6052/2018г.

 

 

 

 

 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е

 

№ 3055      01.08.2018г., гр.Пловдив

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Пловдивски районен съд, гражданско отделение, в открито заседание на девети юли две хиляди и осемнадесета година, в състав:

 

                                                                         РАЙОНЕН СЪДИЯ: НАДЕЖДА СЛАВЧЕВА

          

при секретаря Петя Карабиберова, като разгледа докладваното от съдията гр. дело № 6052 по описа на съда за 2018 година и за да се произнесе,  взе  предвид следното:

 

         Производството е по реда на чл.530 и сл. ГПК.

         ……………………………………………………………………………………………………….

         По изложените съображения съдът 

 

Р Е Ш И:

 

ДОПУСКА промяна във фамилното име на Г.И.Ч., ЕГН ********** *** от Ч. на Ш.

 

Препис от решението, след влизането му в сила, да се изпрати на Община Ч., за отразяване в регистрите на населението, до служба „ГРАО” на областно ниво и до Бюро „Съдимост” при ЧРС, за отразяване на допуснатата промяна.

 

Решението подлежи на обжалване пред Окръжен съд Пловдив в двуседмичен срок от връчването му на заинтересованите лица и учреждения.

 

                                                                             РАЙОНЕН СЪДИЯ:   /п/

Вярно с оригинала.

АД