Гражданско дело 5883/2018 - Решение - 08-07-2019

Решение по Гражданско дело 5883/2018г.

 Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е 2865

гр. Пловдив, 08.07.2019 г.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

ПЛОВДИВСКИ РАЙОНЕН СЪД, XXII състав, в публичното заседание на тринадесети март две хиляди и деветнадесета година в състав:

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ: ЛЮДМИЛА МИТРЕВА

 

при секретаря Лиляна Шаламанова, като разгледа докладваното от съдията гр. дело № 5883 по описа за 2018 г. и за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството по делото е по реда на чл.124 и сл. ГПК.

  Образувано е по искова молба на Строй-Старт-91-М. С-ие“ СД, ЕИК 115224578 против „Алфа-Инвестко“ ЕООД, ЕИК 115264074, за заплащане на сумата от 10 000 лева, представляваща стойността на разходите за материалите и труда за извършените от ищеца СМР, с която „Алфа-Инвестко“ ЕООД неоснователно се е обогатило за сметка на “Строй-Старт-91-М. С-ие“ СД, във връзка с извършени от ищцовото дружество в полза на ответното дружество строително-монтажни работи на обект Жилищна сграда с обществено обслужващи функции в ***жилищно и обществено застрояване, ***, ***по плана на ***, ведно със законната лихва върху главницата от 11.04.2018 г. до окончателното изплащане на вземането.

Ищецът твърди, че в периода от м. април 2014 г. до м. септември 2014 г. вкл., е  извършил в полза на ответника за обект Жилищна сграда с обществено обслужващи функции в ***– жилищно и обществено застрояване, ***, ***по плана на ***, следните СМР – изграждане на тротоар, паркинг към сградата, 4 броя цветарници с бетонови елементи, 5 броя английски прозорци и довършителни работи с бетонови елементи върху бетоновата ограда на обекта. Между страните липсвало договорно правоотношение. Не бил уговарян между страните и размер на възнаграждението за извършените СМР. СМР-та били извършени със знанието и без противопоставянето на ответника. След извършването им били съставени протоколи № 1 и протокол № 2, в които извършените СМР-та са подробно описани. Ответникът се бил обогатил неоснователно за сметка на ищеца. В полза на ищеца възникнало правото да претендира заплащането на стойността на извършените в негова полза СМР. Моли предявеният иск да бъде уважен. Претендира разноски.

В законоустановения срок /съгласно чл. 61, ал. 2 ГПК във вр. с чл. 329 ЗСВ/ е постъпил отговор на исковата молба от „Алфа-Инвестко“ ЕООД. Искът бил допустим, но неоснователен. Ищцовото дружество не било извършило процесните строителни работи. Обектът бил построен изцяло от инвеститор „Алфа Инвест“ ЕООД. Моли за отхвърляне на иска. Претендират се разноски.

Пловдивският районен съд, като прецени събраните по делото доказателства по свое убеждение и по реда на чл. 235, ал. 2, вр. с чл. 12 ГПК, обсъди възраженията, доводите и исканията на страните, намира за установено от фактическа и правна страна следното:

          Предявен е иск с правна квалификация чл.59 ЗЗД.

  За да бъде уважен така предявеният иск ищецът следва да установи при условията на пълно и главно доказване, че е извършил описаните в исковата молба СМР-та на обекта на ответника Жилищна сграда с обществено обслужващи функции в ***– жилищно и обществено застрояване, ***, ***по плана на ***, без да има основание за това – при липса на договорни правоотношения между страните, т. е. обедняване на ищеца и обогатяване на ответника, при липса на основание за разместването на имуществените блага, връзката помежду им, както и размера на обедняването и обогатяването. Ответникът има право на насрещно доказване, както и да установи твърденията си, че процесните СМР са извършени от инвеститор „Алфа Инвест“ ЕООД.

Страните са единодушни, че между тях е имало преговори и е представена оферта от ищеца за извършване на СМР. Безспорно е обстоятелство, че обект Жилищна сграда с обществено обслужващи функции в ***жилищно и обществено застрояване, *** жилищна ***  по плана на ***, по който са извършени процесните СМР е обект на ответника „Алфа Инвестко“ ЕООД, което се установява и от показанията на разпитаните по делото свидетели К.К.А и М.Б.К..

Между страните е безспорно, а и на съда е служебно известно, че между тях е водено гр.д. № 10053/2016 г. по описа на ПРС, с предмет процесните СМР на обект Жилищна сграда с обществено обслужващи функции в ***жилищно и обществено застрояване, *** жилищна *** по плана на ***, описани в приложените към настоящата искова молба два протокола като извършени на договорно основание. В посоченото производство е постановено решение, с което е прието, че между страните са били налице облигационни отношения по договор за изработка за СМР-тата, предмет на настоящото дело, каквито са били и твърденията на Строй-Старт-91-М. С-ие“ СД отново като ищец в посоченото производство, но поради недоказаност на извършената и приета работа, искът е отхвърлен.

Въпреки, че ответникът отрича наличие на договорни отношения като писмени съглашения, което съдът приема като негова защитна теза, съдът приема, че между страните са съществували договорни правоотношения по договор за изработка с предмет процесните СМР, което личи и от изложеното в исковата молба на ищеца, а именно възложена, отчетена и приета работа, така и от воденото производство по гр.д. № 10053/2016 г. по описа на ПРС – в което съдът е приел, че между страните са налице договорни отношения за процесните СМР, така и от представените от страна на ответника разписки за получени от К. М., в качеството му на управител на ищеца „Строй-Старт-91-М. Сие“ СД суми за изграждане на тротоар пред процесния обект в ж.к. Т. в общ размер на 12 000 лева /л.56-59/. Разписките не са оспорени от ищеца, както и не е оспорено, че са получени сумите по тях.   

Независимо от факта, че по делото липсват годни писмени доказателства, които да установяват, че между страните е сключен договор за изработка, както и че ищецът е извършил претендираните в исковата молба СМР, следва да се посочи, че договорът за изработка е неформален договор и може да бъде сключен в устна форма по аргумент от чл.293, ал.1 ТЗ, вр. с чл.258 ЗЗД.

С показанията на свидетеля К.К.А./протокол от о.с.з. от 24.10.2018 г. /л.126/ се установява, че управителя на ищеца „Строй-Старт-91-М. Сие“ СД К. М. му е възложил преди 4-5 години, извършването на СМР-та в *** на обекта, срещу бл.**. Свидетелят бил бригадир на работната група, която се състояла от 4-5 човека, като зависимост от работата броя на работниците варирал от 1-2, максимум 3-ма човека. Свидетелят установява, че когато отишъл първия ден на обекта, заварил купчина боклук от строителни материали и започнали той и работниците да чистят боклука с трактор, доставен от управителя на ищеца – К. М.. Изхвърлили боклук, побран в два камиона. Работата първият ден се изразява в изчистването и извозването на боклука от обекта. Вторият и третият ден К. М. започнал да докарва материали – пътни ивици, представляващи ***, плочки, бордюри, градински и пътни бордюри. Свидетелят дава сведения, че той и неговата бригада са поставяли плочките, пътни ивици и бордюрите, поставяни са шапки върху оградата, представляваща бетоново платно под керемида. Бил изграден от него и неговата бригада пътят зад гаража, пътят за подземния гараж, върху него пътните ивици, от ляво на пътя и отпред, подпорните стени за бетонов улей, зидането на английски дворове, заграждането на цветарници, градинки и ограждения за градинките, изчистването на пясъка и боклука, засипване с пръст за градинките, поставяне на бордюрите. Свидетелят свиделства, че представител на ответника е наблюдавал извършваната от тях работа, като все не бил доволен от свършеното.

Съдът кредитира показанията на така разпитания свидетел, като обективни и достоверни. Свидетелят подробно описва извършените от него и неговата бригада строителни дейности на процесния обект.

С показанията си свидетеля М.Б.К. /протокол от о.с.з. от 24.10.2018 г. л.127/, *** на ответното дружество „Алфа Инвестко“ ЕООД, беше направен опит да се опровергаят твърденията на ищеца, че не той или по негово възлагане са извършени процесните СМР. Свидетелят заявява, че ищецът е доставил тротоарни плочки, както и че е започнал да поставя тротоарни плочки, но не ги е завършил. Свидетелят заявява, че ответникът „Алфа Инвестко“ ЕООД, със свои работници е завършил изграждането на тротоара и обекта като цяло.

Съдът не кредитира показанията на така разпитания свидетел. На първо място свидетелят не можа да посочи какво точно е извършвано от работници на ответника. Общото посочване, че цялата работа е извършена от работници на ответника без да се посочат видовете строителни дейности, както и да се посочат кои точно работници са работили на обекта, водят до извода, че свидетелят не е запознат какви дейности са извършвани от страна на ответното дружество. На следващо място свидетелят опровергава и твърденията на ответника, изложени в отговора на исковата молба, че процесните СМР-та са извършени от инвеститора „Алфа Инвест“ ЕООД, трето за спора лице.  

От представения с отговора на исковата молба договор за строителство от 01.12.2012 г., сключен между ответника и „Алфа Инвест“ ЕООД /л.61/ не се установя, че реално процесните СМР-та са извършени от „Алфа Инвест“ ЕООД, същото не се установя и от Приложение № 15 – образец 15 /л.66/.

Предвид изложеното, съдът приема, че действително работници по възложение на ищеца са работили в процесния имот на ответника и са извършвали СМР по изграждане на тротоар, цветарници, поставяни са шапки по оградите, изграждане на английски двор, бордюри, за които дейности свидетелства свидетеля на ищеца.

Наличието на извършени СМР се установява и от приетите по делото СТЕ на вещо лице Р. и вещо лице В.Х., като и двете вещи лица са посетили на място обекта и са констатирали, че са извършени СМР-та по представените от ищеца протоколи, а именно сложени са шапки малки и големи по оградата, настилка пътни ивици, подпорна стена, английски двор, цветарник, шахта, циментова замазка за връзка асфалт с пътни ивици.

 

                               Това доказване, обаче, е следвало да бъде проведено в производството по гр.д. № 10053/2016 г. по описа на ПРС, а не с настоящото производство да се цели пререшаване на спора, с посочване на друго основание за дължимостта на претендираните суми – не на договорно правоотношение, а на плоскостта на неоснователното обогатяване.

На следващо място следва да се посочи, че вещите лица и по двете СТЕ са остойностили извършените СМР-та на база описаните в протоколите, представени от ищеца и подписани единствено от него, количества СМР като брой и вид, а не на установените на място такива.

От експертизите, както и от свидетеля на ищеца не се установява, че в количествено отношение са извършени именно посочените в протоколите работи, а именно че са поставени посочения брой и квадратни метри плочки, ивици, шапки на ограда, че са изградени посочения брой цветарници, посочения брой ниши за английски прозорци. Предвид което в количествено отношение не се установява, че именно толкова материал е вложен и толкова броя цветарници и ниши за прозорци са изградени от страна на работниците на ищеца. Дори свидетелят на ищеца не говори за изграждането на английски прозорци, а за изграждане на английски дворове.

Предвид изложените съображения съдът приема, че в случая не се касае за неоснователно размества на имущество, а между страните са били налице договорни отношения във връзка с извършване на процесните СМР на обекта на ответника, които не са скрепени с писмен договор. Отделно от това по делото не се установи категорично като количество какъв материал от претендирания в исковата молба е вложен от ищеца, колко в количествено отношение работа е извършено, както и броя на цветарниците и броя английски прозорци, които са изработени, броя или квадратни метри пътни ивици, броя на шапките по оградите. Предвид което искът следва да бъде отхвърлен като неоснователен.

По отговорността за разноските:

С оглед изхода на спора право на разноски се пораждат за ответника, който е направил своевременно искане за присъждане на такива с отговора на исковата молба. Ответникът доказа разноски в размер на 2000 лева – платено адвокатско възнаграждение, които на основание чл.78, ал.3 ГПК следва да му бъдат присъдени.

Така мотивиран, Пловдивският районен съд

  Р Е Ш И:

ОТХВЪРЛЯ, предявения от Строй-Старт-91-М. С-ие“ СД, ЕИК 115224578, със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, ул. „Младежка“ № 12, представлявано от К.П.М. - *** против „Алфа-Инвестко“ ЕООД, ЕИК 115264074, със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, бул. „Шести септември“ № 82, ет.9, представлявано от Р.Б.К., осъдителен иск с правно основание чл.59 ЗЗД за заплащане на сумата от 10 000 лева, представляваща стойността на разходите за материалите и труда за извършените от ищеца СМР, с която „Алфа-Инвестко“ ЕООД неоснователно се е обогатило за сметка на “Строй-Старт-91-М. С-ие“ СД, във връзка с извършени от ищцовото дружество в полза на ответното дружество строително-монтажни работи на обект Жилищна сграда с обществено обслужващи функции в ***жилищно и обществено застрояване, ***, ***по плана на ***, ведно със законната лихва върху главницата от подаване на исковата молба в съда - 11.04.2018 г. до окончателното изплащане на вземането.

ОСЪЖДА Строй-Старт-91-М. С-ие“ СД, ЕИК 115224578 да заплати на „Алфа-Инвестко“ ЕООД, ЕИК 115264074 сумата в размер на 2000 лева – разноски в производството, на основание чл.78, ал.3 ГПК.

 

Решението подлежи на обжалване в двуседмичен срок от връчването му на страните пред Пловдивския окръжен съд.

 

Препис от решението да се връчи на страните.

РАЙОНЕН СЪДИЯ: /п/

Вярно с оригинала.

ЛШ