Гражданско дело 5883/2018 - Определение - 11-05-2018

Определение по Гражданско дело 5883/2018г.

           О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Е  Н  И  Е

                  4818

                                       11.05.2018 г., гр. Пловдив                                            

ПЛОВДИВСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД, XXII гр. състав, в закрито заседание  на 11.05.2018 г. в състав:

                                                                                    Районен съдия: Кирил Петров

 

като разгледа докладваното от съдията гражданско дело № 5883/2018 г. по описа на ПРС, за да се произнесе, взе предвид следното:

 

----------------------------------------------------------------------------------------------

Така мотивиран и на основание чл. 129, ал. 3 ГПК, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

ВРЪЩА искова молба с с вх. № *** г. от „***“ , ЕИК 115224578 против „Алфа-Инвестко“ ЕООД, ЕИК 115264074, с която се претендира да бъде осъден ответникът да заплати на ищеца сумата от 10 000 лв. представляващи стойност на разходи и материали и труд, за извършени от ищеца СМР в обект на ответника – жилищна сграда с обществено обслужващи функции в УПИ IV – жилищно и обществено застрояване, квартал III , жилищна група А – 7.8 по плана на ж. к. Т., гр. П., за които СМР-та били изготвени от ищеца на протоколи за извършената работа – Протокол № 1 и Протокол № 2 и двата от 01.10.2014 г., ведно със законната лихва от дата на подаване на ИМ до окончателно заплащане, като ПРЕКРАТЯВА производството по гражданско дело № 5883/2018 г. по описа на ПРС, XXII гр. с.

Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Пловдивски окръжен съд в едноседмичен срок от връчването му на ищеца, на посочения съд. адрес, чрез адв. М..

                         

                           Районен съдия: /п/

Вярно с оригинала.

ЛШ