Гражданско дело 5791/2018 - Решение - 30-07-2019

Решение по Гражданско дело 5791/2018г.

      Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е № 3223

гр. Пловдив, 30.07.2019 г.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

ПЛОВДИВСКИ РАЙОНЕН СЪД, VI състав, в публичното заседание на втори юли две хиляди и деветнадесета година в състав:

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ: ЛЮДМИЛА МИТРЕВА

 

при секретаря Лиляна Шаламанова, като разгледа докладваното от съдията гр. дело *791 по описа за 2018 г. и за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството по делото е делбено – втора фаза – по извършване на делба на недвижими имоти.

С влязло в сила решение 4508 от 21.12.2018 г., постановено по гр. д. 5791/18 г. по описа на ПРС, е допусната съдебна делба между между И.И.К., ЕГН **********, с адрес: ***, Б.И.И., ЕГН ********** и В.И.И., ЕГН ********** и двамата с адрес: гр. ***, ***на следния съсобствен недвижим имот, представляващ самостоятелен обект в сграда с идентификатор ***, находящ се в град **, община ***, област ***, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед ***. на *** на АГКК, с адрес на имота: град Пловдив, ***, а по нотариален акт ***, ***, който самостоятелен обект се намира в сграда 1, разположена в поземлен имот с идентификатор ***, с предназначение на самостоятелния обект: жилище, апартамент, брой нива на обекта: 1, с площ 115.65 кв.м., при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж - ***, под обекта - ***, над обекта - ***, ведно с прилежащите части: избено помещение *, при граници: от изток - общ коридор от *, от север – *от юг – абонатна станция *, таванско помещение *, при граници: от изток – общ коридор, от запад – стълбище и асансьорно помещение, от север – таванско помещение *, от юг – таванско помещение **, отдолу – апартамент **, заедно с 5.486% от общите части на сградата.

ПРИ КВОТИ:

за И.И.К., ЕГН ********** – 1/6 идеални части,

за Б.И.И., ЕГН **********  – 5/6 идеални части, от които 4/6 ид.ч., придобити в режим на семейна имуществена общност с В.И.И., ЕГН **********.

Пловдивски районен съд, след като взе предвид доводите на страните, и като обсъди събраните по делото доказателства поотделно и в тяхната съвкупност, приема за установено от фактическа и правна страна следното:

За поделяемостта на имота, предмет на делба, на реални дялове по делото е изслушана и приета Съдебно – техническата експертиза, съгласно заключението на  която процесния имот е неподеляем на реални дялове съгласно техническите правила и норми.

Съгласно разпоредбата на чл. 348 ГПК, когато някой имот е неподеляем и не може да бъде поставен в един от дяловете, съдът постановява да бъде изнесен на публична продан. Този способ за ликвидиране на съсобствеността се използва, когато не са налице предпоставките за извършване на делбата чрез някой от останалите, предвидени в закона способи, които винаги предполагат поделяемост или предвиждат специален ред за извършване на делба на неподеляем недвижим имот.

Съгласно заключението на вещо лице В.Р. пазарната стойност на процесния имот е 190 500 лева. Доколкото за процесния имот има учредено право на ползване на трето лице, вещото лице е дало пазарна стойност на имота и в размер на 163 068 лева, като е отчело правото на ползване.

Заключението на вещото лице е прието по делото и не е оспорено от страните, като съдът намира, че същото е компетентно и задълбочено изготвено, основано на професионалните знания и опит на вещото лице и споделя изводите му за неподеляемост на имота.

Предвид изложеното и с оглед установяване на обстоятелството, че процесния имот е неподеляем и не може да бъде поставен в дял на някой от съсобствениците, единствения способ за прекратяване на съсобствеността между страните е изнасяне на имота на публична продан, при първоначална пазарна оценка, посочена в заключението на съдебно - техническата експертиза, в размер на по-голямата стойност  190 500  лв., с оглед възможността съделителите да получат по голяма парична равностойност на дела си

Сумата, получена от проданта, следва да се разпредели между страните според техните права в съсобствеността, а именно за И.И.К., ЕГН ********** – 1/6 идеални части, за Б.И.И., ЕГН **********  – 5/6 идеални части, от които 4/6 ид.ч., придобити в режим на семейна имуществена общност с В.И.И., ЕГН **********.

По отговорността за разноските:

На основание чл. 355 ГПК и чл. 8 от Тарифата за държавните такси, които се събират от съдилищата по ГПК, всеки от съделителите следва да бъде осъден да заплати по сметка на ПРС държавна такса в размер на 4 % съобразно стойността на дела му, определена върху актуалната пазарна стойност на имота, а именно – И.И.К. – 762 лв. (1/6 от 190 500 лева) Б.И.И. и В.И.И. – 6858  лв. (5/6 от 190 500 лева).

Така мотивиран, Пловдивски районен съд

Р Е Ш И:

ИЗНАСЯ НА ПУБЛИЧНА ПРОДАН, на основание чл. 348 ГПК, следния недвижим имот: самостоятелен обект в сграда с идентификатор ***, находящ се в град ***, община ***, област **, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед ***. на *** на АГКК, с адрес на имота: град Пловдив, ***, а по нотариален акт ***, ***, който самостоятелен обект се намира в сграда 1, разположена в поземлен имот с идентификатор ***, с предназначение на самостоятелния обект: жилище, апартамент, брой нива на обекта: 1, с площ 115.65 кв.м., при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж - *****, под обекта - ***, над обекта - ***, ведно с прилежащите части: избено помещение *, при граници: от изток - общ коридор от *, от север – *от юг – абонатна станция *, таванско помещение *, при граници: от изток – общ коридор, от запад – стълбище и асансьорно помещение, от север – таванско помещение *, от юг – таванско помещение **, отдолу – апартамент **, заедно с 5.486% от общите части на сградата.

Пазарната стойност на имота е 190 500 лв.

Сумата, получена от проданта, следва да се разпредели между страните според техните права в съсобствеността – 1/6 за И.И.К., ЕГН ********** и 5/6 идеални части за Б.И.И., ЕГН ********** , от които 4/6 ид.ч., придобити в режим на семейна имуществена общност с В.И.И., ЕГН **********.

ОСЪЖДА И.И.К., ЕГН **********, с адрес: ***, да заплати по сметка на ПРС, на основание чл. 355 ГПК, сумата в размер на  762 лв.,  представляваща държавна такса по делото.

ОСЪЖДА Б.И.И., ЕГН ********** и В.И.И., ЕГН ********** и двамата с адрес: ****, да заплати по сметка на ПРС, на основание чл. 355 ГПК, сумата в общ размер на 6858 лв., представляваща държавна такса по делото.

Решението може да се обжалва пред Окръжен съд – гр. Пловдив в двуседмичен срок от връчването му на страните.

РАЙОНЕН СЪДИЯ: /П/

ЛЮДМИЛА МИТРЕВА

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА.

В.С.