Гражданско дело 5458/2018 - Определение - 14-08-2018

Определение по Гражданско дело 5458/2018г.

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№ 8162

14.08.2018 година, град Пловдив

ПЛОВДИВСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД, Гражданско отделение, XIV граждански състав, в закрито заседание на четиринадесети август две хиляди и осемнадесета година, в състав:

РАЙОНЕН СЪДИЯ: ТОСКО АНГЕЛОВ

като разгледа докладваното от съдията Ангелов гражданско дело № 5458 по описа на съда за 2018г., намира следното:

……………………………………………………………………………………………………………………….

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И :

ВРЪЩА искова молба вх. № …/… г. по описа на ПРС, подадена от В.М.Т. срещу Т.Д.Т., като недопустима.

ПРЕКРАТЯВА производството по гр. дело № 5458/2018 г. по описа на ПРС, XIV гр.с.

Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Окръжен съд- Пловдив в едноседмичен срок от връчването му на страните.

 

СЪДИЯ: /п/

                                                                                         / Тоско Ангелов /

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА!

ИЧ