Гражданско дело 5454/2018 - Решение - 08-07-2019

Решение по Гражданско дело 5454/2018г.

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е    № 2864

 

Гр. Пловдив, 08.07.2019 година

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

ПЛОВДИВСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД, ІV-ти брачен състав, в публично заседание на осемнадесети февруари две хиляди и деветнадесета година в следния състав:

 

                                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДИАНА  КОСТАДИНОВА

Секретар: СОФИЯ ЧАУШЕВА

 

като разгледа докладваното от съдията гр. д. № 5454 по описа за 2018 година, за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството е образувано по иск с правна квалификация чл. 127, ал. 2 от СК, предявени от М.П.Ч., ЕГН ********** против В.А.Н., ЕГН **********. Предявен е и насрещен иск със с правна квалификация чл. 127, ал. 2 от СК .

****************************************************************

 

                                                           Р    Е    Ш    И:

             

ПРЕДОСТАВЯ упражняването на РОДИТЕЛСКИТЕ ПРАВА спрямо детето М. М. Ч., ЕГН **********, на майката В.А.Н., ЕГН **********, и определя местоживеенето на детето в дома на майката.

 

ОПРЕДЕЛЯ РЕЖИМ ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ЛИЧНИ ОТНОШЕНИЯ между детето М. М. Ч., ЕГН **********, и бащата М.П.Ч., ЕГН **********, както следва:

– всяка първа и трета седмица от месеца – от 18ч в петък до 18 ч. в неделя с приспиване на детето в дома на бащата.

 За първа седмица от месеца се счита седмицата, в която и събота и неделя носят дати от съответния месец.

 За  осъществяване на режима на лични  отношения между детето и неговия  баща,  детето  ще бъде вземано от баща си от дома на своята майка и  ще бъде връщано  отново до дома на своята  майка  от  баща си  на негови разноски и за негова сметка.

 - 30 /тридесет/ дни през лятото, които да не съвпадат с платения годишен отпуск на майката.

 Задължава майката в срок до 30-ти април на всяка календарна година да уведомява писмено бащата на детето си, за това в какъв период от време ще ползва платения си годишен отпуск през лятото. В случай, че тя не стори това до уречената дата, бащата е длъжен до 5-ти май на всяка календарна година да уведоми писмено майката за това през кои дни от лятото ще използва режима си на лични отношения с детето.

 Когато майката ползва платения си годишен  отпуск през лятото, режима на лични  отношения между бащата и детето  определен като всяка първа и трета седмица от месеца – от 18ч в петък до 18 ч. в неделя, с преспиване на детето в дома на неговия баща няма да  се ползва.

 

     - По време на Коледните празници на всяка нечетна календарна година, за времето от 10:00ч. на 24-ти декември до 18:00ч. на 27-ми декември, а за същия период от време през четните календарни години детето ще бъде при майката;

   - По време на Новогодишните празници на всяка четна календарна година, за времето от 10:00ч. на 30-ти декември на съответната четна календарна година до 18:00ч. на 2-ри януари на следващата нечетна календарна година, а за същия период от време през нечетните календарни години детето ще бъде при майката;

  - На рождения ден на детето – ******, всеки от родителите има право да бъде с него по три часа от деня, независимо при кого от родителите си се намира детето, с оглед определения режим на лични отношения;

  - По време на Великденските празници на всяка четна календарна година, първите два дни, считано от 10:00ч. на Разпети петък до 10:00ч. на Велика неделя, а за същия период от време през нечетните календарни години детето ще бъде при майката;

  - По време на Великденските празници на всяка нечетна календарна година, вторите два дни, считано от 10:00ч. на Велика неделя до 18:00ч. на Велики понеделник, а за същия период от време през четните календарни години детето ще бъде при майката;

 

ОСЪЖДА бащата М.П.Ч., ЕГН **********, да заплаща на малолетната си дъщеря М. М. Ч., ЕГН **********, чрез нейната майка и законен представител В.А.Н., ЕГН **********, ЕЖЕМЕСЕЧНА ИЗДРЪЖКА в размер на 300 лв. (триста лева) месечно, считано от 12.01.2018г., до настъпването на обстоятелства, обуславящи изменение или прекратяване на издръжката, ведно със законната лихва върху всяка просрочена месечна вноска от падежа до окончателното й изплащане,  като  ОТХВЪРЛЯ  предявения  иск за разликата  от уважения размер от 300 лева до пълния претендиран  такъв  от 600 лева.

Издръжката ще се заплаща  до  5-то число на  месеца за който се дължи.

 

ДОПУСКА, на основание чл. 242 ал. 1 от ГПК, предварително изпълнение на решението в частта относно присъдените суми за издръжка.

 

ОСЪЖДА М.П.Ч., ЕГН ********** да заплати в полза на бюджета на съдебната власт по сметка на ПдРС сумата от общо 492 лв. (четиристотин, деветдесет и два лева), от която 60 лв. окончателна държавна такса по иска с правно основание чл. 127, ал. 2 СК, и 432 лева  /четиристотин, тридесет и  два лева/ държавна такса върху присъдената текуща издръжка.

 

 

Решението подлежи на обжалване пред Окръжен съд - гр. Пловдив, в двуседмичен срок от връчване на съобщението за постановяването му.

 

 

 

     Препис от решението да се връчи на страните.                             

 

 

                                  РАЙОНЕН СЪДИЯ: /п./ Диана Костадинова

 

  Вярно с оригинала

С.Ч.