Гражданско дело 530/2018 - Решение - 23-04-2018

Решение по Гражданско дело 530/2018г.

Р Е Ш Е Н И Е     № 1406

 

23.04.2018 година, град Пловдив

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

 

Пловдивски районен съд, V брачен състав, в открито съдебно заседание на двадесет и първи март две хиляди и осемнадесета година в следния състав:

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ: ЛИЛИЯ МИТЕВА

 

при участие на секретаря Марина Кънева като разгледа докладваното от съдията гр. д. № 530 по описа за 2018 г., установи следното:

 

Производството е по чл. 330 ГПК.

***********************************************************

С оглед изложеното и на основание чл. 330, ал. 3 ГПК, съдът

Р Е Ш И:

ПРЕКРАТЯВА ПО ВЗАИМНО СЪГЛАСИЕ брака, сключен на *** г. в гр. П. между Т.Г.П. с ЕГН ********** и О.А.П. , ЕГН:**********, за който е издаден Акт за граждански брак №*** г.

УТВЪРЖДАВА постигнатото между съпрузите споразумение по чл. 51, ал.1 СК, което да се счита неразделна част от настоящото решение, както следва:

Съпругата Т.Г.П. изявява желание да запази придобитата по време на брака фамилия и не връща бащиното си фамилно име В.,съпругът е съгласен с това желание.

Жилището,собственост на Т.Г.П. ***,придобито преди брака и което не се явява семейно имущество,си остава на Т.Г.П.

Съпрузите се споразумяват ,че не дължат издръжка помежду си.

ОСЪЖДА Т.Г.П. с ЕГН ********** да заплати  по сметка на Районен съд – Пловдив сума в размер на 10 лв /десет лева/.

ОСЪЖДА О.А.П. , ЕГН:********** да заплати по сметка на Районен съд – Пловдив сума в размер на 10 лв /десет лева/.

На основание чл. 330, ал. 5 ГПК решението не подлежи на обжалване.   

 

СЪДИЯ:/П./ Л.Митева

Вярно с оригинала.

М.К.