Гражданско дело 5244/2018 - Решение - 18-06-2018

Решение по Гражданско дело 5244/2018г.

Р Е Ш Е Н И Е № 2418

 

18.06.2018 година, град  Пловдив

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Пловдивски районен съд, V брачен състав, в открито съдебно заседание на шестнадесети май  две хиляди и осемнадесета година в следния състав:

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ: ЛИЛИЯ МИТЕВА

 

при участие на секретаря Марина Кънева като разгледа докладваното от съдията гр. д. № 5244 по описа за 2018 г., установи следното:

***********************************************************

Така мотивиран, съдът

Р    Е    Ш    И:

ПРЕКРАТЯВА по взаимно съгласие гражданския брак, сключен на * в  село П., Община Р., област П. между К.Н.П. с ЕГН ********** и П.К.П. с ЕГН **********, за който е съставен Акт за граждански брак №**.

УТВЪРЖДАВА постигнатото между съпрузите споразумение по чл. 51, ал. 1 СК, което да се счита неразделна част от настоящото решение, както следва:

Упражняването на родителските права по отношение роденото от брака дете Н.К.П. с ЕГН **********, родено на *** г. се предоставя на майката П.К.П. с ЕГН **********. Местоживеенето на детето се определя при майкaта в собственото й жилище на адрес: гр. П., **

Режимът за осъществяване на лични отношения между бащата К.Н.П. с ЕГН ********** и детето Н.К.П. с ЕГН **********, родено на *** г. се определя, както следва: бащата има право да вижда и взема детето при себе си всяка втора и четвърта събота и неделя от месеца от 10 часа сутринта в събота до 18,30 ч. в неделя с преспиване, както и 20 /двадесет/ дни през лятото, които не съвпадат с платения годишен отпуск на майката.

Бащата К.Н.П. ЕГН ********** ще заплаща месечна издръжка в размер на 150 лв /сто и петдесет лева/ на малолетното си дете Н.К.П. с ЕГН ********** чрез неговата майка П.К.П. с ЕГН **********, с падеж всяко десето число на месеца, за който се дължи, считано от датата на прекратяване на брака до настъпване на законна причина за нейното прекратяване или изменение, ведно със законната лихва за всяка закъсняла вноска, за времето от падежа до окончателното плащане. Сумите следва да се превеждат по посочена от майката банкова сметка.

***, находящо се в гр.П. **, се предоставя за ползване на съпруга К.Н.П. ЕГН ********** и съпругата П.К.П. ЕГН ********** няма претенции за ползването му.

Издръжка между съпрузите не се дължи.

Страните декларират, че всеки един от тях е единствен собственик и разпоредител със средствата по влоговете и сметките на негово име и нямат никакви претенции помежду си в това отношение.

Движимите вещи, които страните са  придобили по време на брака, са поделени доброволно помежду им и никоя от тях няма и за в бъдеще няма да има каквито и да било претенции към другия съпруг.

По време на брака си страните нямат сключени договори за заеми/кредити за нуждите на семейството. При евентуално наличие на заем/кредит, по него еднолично отговаря съпругът, който е сключил договора за заем/кредит в качеството си на заемополучател/кредитоискател.

Съпругата П.К.П. ЕГН ********** след прекратяване на брака възстановява предбрачното си фамилно име „П." и занапред ще се именува: П.К. П.

Придобитите по време на брака недвижими имоти и моторно превозно средство страните са разделили съобразно разпоредбите на подписания от тях брачен договор от ** г., вписан в Служба по вписванията гр.П.

Всички съдебни разноски по развода се поемат от съпруга К.Н.П..

Страните декларират, че с така постигнатото споразумение са уредени всички имуществени и лични отношения между нас.

ОСЪЖДА К.Н.П. ЕГН ********** с адрес: *** да заплати в полза на бюджета на съдебната власт по сметка на Районен съд – Пловдив сума в размер на 128 /сто двадесет и осем/ лева – държавни такси.

 

Решението не подлежи на обжалване.                  

                                               РАЙОНЕН СЪДИЯ:/П./ Л. Митева

Вярно с оригинала.

М.К.