Гражданско дело 5227/2018 - Решение - 03-08-2018

Решение по Гражданско дело 5227/2018г.

РЕШЕНИЕ

Номер 3078                  03 08 2018 година                     град ПЛОВДИВ

В ИМЕТО НА НАРОДА
Пловдивски Районен съд                                                  3 брачен състав

На 05 06 2018 година

В публично заседание в следния състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: НЕДЯЛКА ВЪЛЧЕВА Секретар: ДИАНА НАЙЧЕВА

 

като разгледа докладваното от СЪДИЯТА брачно дело номер 5227 по описа за 2018 година намери за установено следното:

 

***********************************************************

 

РЕШИ:

 

ПРЕКРАТЯВА гражданския брак между Н. Н. К. ЕГН ********** И Д.П.К. ЕГН ********** , сключен на ******* година в гр. П., област П., за което е съставен Акт за граждански брак **********година - видно от представено Удостоверение за сключен граждански брак на Община П., ПО ВЗАИМНО СЪГЛАСИЕ.

УТВЪРЖДАВА постигнатото споразумение по чл. 51,ал.1 от СК, което да се счита неразделна част от настоящото решение, както следва:

1. МОЛИТЕЛИТЕ се споразумяват родителските права върху родените от брака им деца – К. Д. К., ЕГН **********, родена на дата *** година и Н. Д. К., ЕГН ********** , роден на дата *** година да се предоставят на майката Н.Н.К. , ЕГН ********** . ОПРЕДЕЛЯ се местоживеене на двете деца в дома на майката.

 

 

 

1.2.Страните се споразумяват бащата Д.П.К. , ЕГН ********** да осъществява режим на лични контакта и да вижда и взема при себе си двете деца К. Д. К., ЕГН **********, родена на дата *** година и Н. Д. К., ЕГН ********** , роден на дата *** година следния начин :

- Всяка първа и трета седмица от месеца в петък от 18.00 -осемнадесет часа до 18.00 - осемнадесет часа на неделния ден с преспиване в петък и събота, както и тридесет дни през лятната ученическа ваканция, конто да не съвпадат с годишния отпуск на майката.

Съпрузите се договарят, че по взаимно съгласие на двамата родители, децата могат да бъдат вземани и извън конкретизирания период по - горе с допълнително споразумение между тях, на база на ангажиментите, които имат родителите и двете деца.

1.3. Бащата Д.П.К. , ЕГН ********** ще заплаща издръжка за своята непълнолетна дъщеря К. Д. К., ЕГН **********, родена на дата *** година, действаща със съгласието на своята майка Н.Н.К. , ЕГН **********, в размер на 150 - сто и петдесет лева, от влизане на решението за прекратяване на брака на страните в сила ,а за своето малолетно дете Н. Д. К., ЕГН ********** , роден на дата *** година, чрез неговата майка и законен представител Н.Н.К. , ЕГН **********, в размер на 150 - сто и петдесет лева ,от влизане на решението за прекратяване на брака на страните в сила, или общо 300 - триста лева за двете деца всеки месец. Издръжката се дължи до настъпване на причини за нейното изменение прекратяване, ведно със законната лихва за всяка просрочена вноска. Майката заявява, че е получила всички дължими суми за издръжка на децата до датата на подписване на настоящото споразумение и няма претенции за издръжка със задна дата.

2. Семейното жилище на страните, находящо се в гр. П., улица " ******** се предоставя за ползване след прекратяването на брака ,на съпругата Н.Н.К. , ЕГН ********** . Същото ще се ползва от майката и двете деца. Двамата молители декларират, че всички движими вещи за всекидневна употреба, които се намират в жилището са подарени на двете им деца с цел задоволяване на техните нужди и съпрузите нямат претенции за делба на същите.

3. Съпрузите декларират, че по време на брака имат закупени един недвижим имот в режим на СИО и един мотоциклет в режим на СИО, за които постигат следното споразумение за доброволна делба, а именно :

 

 

дял на съпруга Д.П.К. , ЕГН ********** се дава и той се съгласява да получи :

 

МОТОЦИКЛЕТ с марка " ****** " per. № ** , ЦВЯТ -*****, РАМА № ****** , ДВИГАТЕЛ №******* със застрахователна стойност в размер на ***лева, съгласно Удостоверение за застрахователна стойност.

- В дял на съпругата Н.Н.К., ЕГН ********** се дава и тя се съгласява да получи :

САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ с предназначение ЖИЛИЩЕ /

Апартамент в сграда, находяща се в гр.П./ П. К. ******, ул. ****** ******************************************

 

СЪПРУЗИТЕ декларират, че нямат имуществени претенции за уравнение на своите дялове.

 

4. Съпрузите са здрави и трудоспособни и не си дължат издръжка взаимно.Влоговете им по смисъла на СКодекс са лични и всеки се разпорежда с личните си влогове, както намери за добре, без да има претенции към влоговете на другая съпруг. По време на брака си имат теглен един кредит, по който заемополучател е съпругът. Същият поема отговорността да изплати кредита до окончателното му погасяване, ведно с главница и лихви. В случай, че има други кредити, теглени от някой от съпрузите, молителите постигат споразумение всеки от тях да си ги погасява, без да има претенции към другая съпруг, с оглед на солидарната отговорност, която имат по закон, защото са теглени за лични разходи.

 

5. След прекратяване на брака съпругата ще носи своето предбрачно фамилно име- Т..

 

С настоящото споразумение двете страни уреждат своите лични и имуществени отношения окончателно и заявяват,че нямат никакви претенции един към друг. Всеки от тях ще поеме следващата му се държавна такса по Тарифа № 1 към ЗДТ за окончателното прекратяване на брака и върху стойността на своя дял. Съпругът ,поема и дъркавната такса от 2 % върху три годишните платежи върху размеру на издръжката, която дължи,

ОСЪЖДА Д.П.К. ЕГН **********, да заплати по сметка на РС-Пловдив сумата от 90 лв/деветдесет лева / държавни такси

ОСЪЖДА Д.П.К. ЕГН **********,*** сумата от 50лв / петдесет лева/ местен данък за прехвърляне на МПС.

ОСЪЖДА Н. Н. К. ЕГН **********, да заплати по сметка на РС-Пловдив сумата от 1322,60 лв. / хиляда триста двадесет и два лева и шестдесет стотинки /, представляваща държавни такси по настоящото производство

ОСЪЖДА Н. Н. К. ЕГН ********** *** сумата от 820,37 лв. /осемстотин и двадесет лева и тридесет и седем стотинки /, представляваща местен данък за придобит недвижим имот.

Решението не подлежи на обжалване

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ: /п./ НЕДЯЛКА ВЪЛЧЕВА

Вярно с оригинала.

Д.Н.