Гражданско дело 5101/2018 - Определение - 17-08-2018

Определение по Гражданско дело 5101/2018г.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ № 8209

 

гр. Пловдив, 17.08.2018г.

 

         ПЛОВДИВСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД, V бр. състав в закрито съдебно заседание на 17.08.2018 година, в състав:

 

                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ: ТАТЯНА МАСЛИНКОВА

 

като разгледа докладваното от съдията гр. д. № 5101 по описа на съда за 2018г., за да се произнесе, взе предвид следното:

         Производството е било образувано по молба на Х.М. против Л.М..

         С определение от 09.07.18г. съдът е дал указания в едноседмичен срок ищца да внесе депозит за назначаване на особен представител на ответника. Съобщението за това е било връчено на 12.07.18г. след което не са изпълнени указанията на съда.

Ето защо и на основание чл.129, ал.3 от ГПК исковата молба следва да се върне, а производството по делото да се прекрати.

         По изложените съображения съдът

           

                                                ОПРЕДЕЛИ:

 

         ВРЪЩА искова молба вх. № 19112/28.03.18г. на Х.М. против Л.М..

ПРЕКРАТЯВА производството по гр. д. № 5101/2018г. на V бр. с. при Районен съд – Пловдив. 

 

Определението подлежи на обжалване пред Окръжен съд - Пловдив с частна жалба в едноседмичен срок от съобщаването му на ищеца. 

 

                                           РАЙОНЕН СЪДИЯ :/п./ ТАТЯНА МАСЛИНКОВА

 

Вярно с оригинала.

Д.Н.