Гражданско дело 4910/2018 - Определение - 30-04-2018

Определение по Гражданско дело 4910/2018г.

 

   ОПРЕДЕЛЕНИЕ №4361

 

     гр. Пловдив, 30.04.2018 г.

 

            ПЛОВДИВСКИ РАЙОНЕН СЪД, ХІІ-ти граждански състав, на 30.04.2018г., в закрито заседание в състав:

                                                 РАЙОНЕН СЪДИЯ :  ВЛАДИМИР РУМЕНОВ

 

    като разгледа докладваното от съдията гр. дело4910/2018 г. по описа на съда, и за да се произнесе, съобрази:  

     Производството е по реда на чл. 118 и следващите   от ГПК.   

     Делото е образувано по искова молба на А.Н.С. ,  ЕГН *********, с адрес ***, против И.А.Т. , ЕГН **********, с искане да се обави за окончателен по реда на чл. 19 от ЗЗД сключен между страните предварителен договор за прехвърляне на право на собственост върху недвижим имот.

    Този иск  не може да се допусне за разглеждане по същество от районния съд в Пловдив.

     Данъчната оценка на имота, предмет на предварителния договор, е 30 166 лева , а стойността на продажбата – 60000 лева. Съобразно  чл. 69 ал.1 т .4 във връзка с т . 2 от ГПК, цената на иска по този договор  се определя от стойността на оценката за данъчни цели по ЗМДТ, която е 30 166 лева. Самият иск е облигационен, ищецът черпи права от матералноправна разпоредба в ЗЗД. Тоест, имаме облигационен иск с цена над 25 000 лева, и оттук, да постанови решение по такъв иск е компетентен родово Окръжния съд в Пловдив, на основание чл. 104 ал. 1 т . 4 от ГПК.  

    Затова делото пред ПРС следва да се прекрати с изпращането му на ОС Пловдив, доколкото съдът и служебно следи за спазване на родовата си компетентност.  

    Воден от изложеното , съдът

 

  О П Р Е Д Е Л И  :

 

        Прекратява производството по гр. дело 4910 по описа на ПРС за 2018г , поради неподсъдност на иска на ПРС.  

       Изпраща гр. дело 4910 по описа на ПРС за 2018г.  на Пловдивски окръжен съд , по компетентност. 

      Определението подлежи на обжалване   пред състав на ПОС в срок от седем дни от датата на връчването му на ищеца .

             

                                                                                  РАЙОНЕН СЪДИЯ:/п/

Вярно с оригинала!

КГ