Гражданско дело 4905/2018 - Решение - 17-07-2019

Решение по Гражданско дело 4905/2018г.

 

Р Е Ш Е Н И Е

 

№ 3059

 

Гр. Пловдив, 17.07.2019 г.

 

 

В  И М Е Т О  Н А  Н А Р О Д А

 

 

         ПЛОВДИВСКИ РАЙОНЕН СЪД, ІV-ти гр. състав, в закрито заседание на седемнадесети юли през две хиляди и деветнадесета година в състав:

 

Председател: ДИМИТРИНА ТЕНЕВА

 

като разгледа докладваното съдията гр. дело № 4905 по описа за 2018 г., за да се произнесе, взе предвид следното:

         Производството е по чл. 247 от ГПК и 248 от ГПК.

Образувано е по молба на „Делта кредит” АДСИЦ, ЕИК: 175145295, със седалище и адрес на управление: град София, бул. „Христофор Колумб” № 43, представлявано от Г. Г.,  чрез пълномощника си адв. Г. с искане за допускане поправка на явна фактическа грешка в решението по делото състояща се в заличаване на думата „против“ в диспозитива на решението, както и за произнасяне по разноските стопрени в заповедното производство.

В предоставения срок за отговор ответника не заявява становище по искането.

Съдът като взе предвид данните по делото и становищата на страните както и искането на молителя намира от фактическа и правна страна следното.

Производството е по иск с правно основание чл. 422 от ГПК за признаване за установено, че ответника дължи на ищеца сумата от 395,59 лв. главница по споразумение от 10.05.2013 г. 127,21 лв. обезщетение за забава за периода 15.11.2014 г.-14.11.2017 г., ведно със законната лихва от 14.11.2017 г., до изплащане на вземането, за които е издадена заповед за изпълнение по ч. гр. д. 18130/17 г. на ПРС. Притендират се  разноски в исковото и заповедното производство.

Видно от мотивите на решението съдът е постановил неприсъствено решение като е уважил иска и присъдил разноски за настоящето производство в размер от 75 лв. за държавна такса и 360 лв. за адвокатско възнаграждение. Съдът констатира, че в диспозитива на решението пред името на ответницата е посочена думата „против“. Това сочи наличие на техническа грешка, която следва да се отстрани като в диспозитива на решението, в абзац първи на ред първи след съюза, „…че…“ думата „…против…“ не следва да се чете. Предвид изложеното съдът намира, че искането за допускане на явна фактическа грешка се явява основателно и следва да се уважи.

По делото е подадена молба от ищеца (на лист 76) съдържаща списък на притендираните разноски, видно от който се посочват само такива сторени в настоящето производство в размер от 435 лв.-75 лв. –държавна такса и 360 лв. –адвокатско възнаграждение, които са присъдени с решението. С исковата молба са притендирани и разноски за заповедното производство в размер от 145 лв.-25 лв. за държавна такса и 120 лв. за адвокатско възнаграждение. същите не са присъдени с решението. Съдът намира, че по аргумент на т. 11 г. от ТР4/2014 г. на ВСК и доколкото исковия съд дължи произнасяне и по разноските, направени в заповедното производство, на ищеца следва да се присъдят и сторените разноски от 145 лв. в заповедното производство, което сочи основателност и това отправено искане.

 

Водим от горното съдът,

 

Р   Е   Ш   И:

 

ДОПУСКА поправка на явна фактическа грешка в диспозитива на решение № 1698/03.05.2019 г. по гр. дело № 4905 по описа за 2018 г. на ПРС, при която в диспозитива  на съдебното решение на страница втора от същото, в абзац първи на ред първи след съюза, „…че…“ думата „…против…“ да не се чете.

ОСЪЖДА Б.М.К., ЕГН: **********, с адрес: ***  да заплати на „Делта кредит” АДСИЦ, ЕИК: 175145295, със седалище и адрес на управление: град София, бул. „Христофор Колумб” № 43, представлявано от Г. Г., сумата от 145лв. (сто четиридесет и пет  лева) разноски за заповедното производство по ч. гр. д. 18130/2017 г. на ПРС.

 

Решението подлежи на обжалване пред ПОС в двуседмичен срок, считано от датата на връчването му на страните.

 

СЪДИЯ: /п./ Димитрина Тенева

 

         Вярно с оригинала!

         ММ