Гражданско дело 4904/2018 - Решение - 16-06-2019

Решение по Гражданско дело 4904/2018г.

Р Е Ш Е Н И Е

 

Номер  2500                           16.06.2018 година                град Пловдив

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

    ПЛОВДИВСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД, ДЕСЕТИ ГРАЖДАНСКИ СЪСТАВ

На двадесет и седми февруари през две хиляди и деветнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

Председател: ЖИВКО ЖЕЛЕВ

 

Секретар Величка Динкова

като разгледа докладваното от съдията Живко Желев

гражданско дело номер 4904 по описа за 2018 година.

 

            Предявен е иск с правно основание чл.32, ал.2 ЗС.

            Ищците Б.М.Д. и Г.А.Д., починала в хода на производството и заменена от Б.Б.В. и А.Б.Д., твърдят, че са съсобственици на поземлен имот, находящ се в гр. П.**************. Поддържат, че съсобствеността се притежава в квоти 5/8 ид. части за ищците и 3/8 ид.части за ответника. При придобиване на имота през 1999г., имотът бил реално обособен на два дяла чрез изграден зид, който впоследствие бил ремонтиран през 2000 година. От 2000г. това реално обособяване съществувало, като то било отразено в плана. Ищците притежавали в западната част на имота жилищна сграда, която обитавали постоянно. Във връзка с ползването на незастроената част и достъпа до имота съществувал спор с ответника и поради което се иска съда да разпредели ползването.

Ответникът М.К.К. поддържа, че съществуващата ограда, която се сочи в исковата молба, е незаконно построена е налице спор за нейното премахване по дело пред Административен съд – Пловдив. Подържа също така, че той е лишен от правото да ползва имота, тъй  като единственият вход, през който може да се влезе с лек автомобил, се ползва само от ищците, а ответникът не притежава ключ за него, докато входът от източната страна на сграда е тесен и може да се ползва само от пешеходци. Във връзка с това моли съда при разпределението да има предвид и това, че всеки от съсобствениците  трябва да има възможност да влиза в собствен имот не само пеша, но и с автомобил.

Съдът намери за установено следното:

Процесният недвижим имот видно, от представената скица и заключението на експертизата е с площ 596 кв.м., като е заснет в кадастралната карта на гр. П. с идентификатор ********** с административен адрес гр. П.***************. В имота има построена сграда, отразена кадастрално като двуетажна жилищна с площ от 88 кв.м., разположена в северозападната му части отразена с идентификатор ********** / лист 11 /. Установява се от заключението на експертизата, че в имота към датата на одобряване на кадастралната карта – 2009г. са съществували и други две сгради, които понастоящем са разрушени – Приложение №1 / лист 108/. В имота съществува вътрешна масивна тухлена ограда, с колонки през около 2 метра, чието местоположение вещото лице е отразило на скица-приложение №2 към заключението.Същата ограда е отразена в кадастъра по стар КРП одобрен през 1994г. /лист 106 и 109/. На лицето на имота са обособени два отделни входа откъм улица „*****“.

Ищците се легитимират като собственици на 5/8 ид.ч. от процесния поземлен имот по силата на договор за замяна,  обективиран в нотариален акт № **********. на н.*********** /лист 7/.

Ответникът е собственик на останалите 3/8 ид.ч. от имота по силата на договор за покупко-продажба за който на 09.01.2015г. е съставен нотариален акт № ************. на н.*********** /лист 8/. 

            Вещото лице е установило, че входът на източния дял, който се ползва от ответника и е оформен като пешеходен е с ширина 2,20 м., а този на западния дял, ползван от ищците, който е с двукрила врата е широк 2,75 м.  / лист 106/.

            При така установените факти се налагат следните правни изводи:    Според чл. 32 ЗС общата вещ се използува и управлява съгласно решението на съсобствениците, притежаващи повече от половината от общата вещ. Ако не може да се образува мнозинство или ако решението на мнозинството е вредно за общата вещ, районният съд по искане на който и да е от съсобствениците решава въпроса, взема необходимите мерки и ако е нужно назначава управител на общата вещ.

            Обстоятелството, че страните по делото са съсобственици, както и квотите им в съсобствеността не са спорни.  

Съдът счита за най-целесъобразно разпределението предложено във варианта онагледен в Приложение №3 от заключението на вещото лице /лист 110/. Този, вариант е съобразен с реалното ползване на дворното място и съществуващото преграждане, като не предвижда преустройства. Последното не е без значение, защото в производството по разпределение на ползването съдът следва да се съобрази с фактическото състояние и предназначението на общата вещ, като не може да предписва преустройства или да съобразява разпределението с евентуални бъдещи преустройства / в този смисъл Решение №71 от 19.04.2011г. на ВКС по гр.д. №727/2010г., ІІ, г. о., ГК/.

Другият вариант на експертизата показан в Приложение №4, макар да разширява размера на подходите, към двата дяла, е свързан с разрушаване на част от съществуващата ограда в предната част на имота, което не може да бъде предписано по силата на настоящото производство.

Доводите на ответника, че задължително до имота му следва да има възможност за достъп с лек автомобил, не могат да бъдат споделени. Как ще се осъществява достъпа до едно дворно място е въпрос на обективни дадености. В случая, съществуването на оградата и разпределението на двата имота е било налице към момента, когато ответника е придобил собствеността върху имота, което му е позволявало да планира и съобрази нуждите си.

            Предвид изложеното съдът намира, че ползването следва да се разпредели между страните, съобразно варианта по Приложение № 3 на заключението, както следва: ищците Б.М.Д., Б.Б.В. и А.Б.Д. да ползват западната част заключена между точки 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,1 с площ 362 кв.м., която е обозначена на скицата на вещото лице като дял І и оцветена в жълто /лист 110/; ответникът М.К.К. да ползва, източната част от имота, заключена между точки 4,11,12,13,14,15,16,17,18,8,7,6,5,4 с площ 234 кв.м., която е обозначена на скицата на вещото лице като дял ІІ и оцветена в оранжево  /лист 110/.

Относно разноските:

Предвид предмета на производството страните следва да понесат такава част от разноските, включваща заплатените такси и възнаграждения за вещи лица, каквато е съответна на дела им в съсобствеността, а разходите за адвокатско възнаграждение да се понесат от тях така както са направени / в този смисъл - Решение № 275 от 30.10.2012 г. на ВКС по гр. д. № 444/2012 г., II г. о., ГК/.

Ищците са внесли държавна такса от 25 лв. и заплатили 90 лева разноски за експертиза. Ответниците са платили сумата 90 лева за възнаграждение за вещо лице. Общият размер на заплатените разноски е 205 лева, като съобразно дяловете си ищците следва да поемат 128,12 лв., а ответника – 79,87 лв. Тъй като ищците са заплатили 115 лева, следва ответниците да им възстановят разликата до дела им в разноските, тоест 38,13 лева.

Мотивиран така съдът

 

Р  Е  Ш  И  :

 

РАЗПРЕДЕЛЯ ПОЛЗУВАНЕТО, на осн. 32, ал.2 ЗС, на поземлен имот  с идентификатор ************ с административен адрес гр. П.*************, целият с площ от 596 кв.м., с номер по предходен план – ***, кв.*** по плана на *** градска част, парцел *****, при граници: 5******************** както следва: 1. Б.М.Д. ЕГН **********, Б.Б.В. ЕГН ********** и А.Б.Д. ЕГН **********, всички с адрес *** да ползуват западната част, заключена между точки 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,1 с площ 362 кв.м., която е обозначена на скицата приложение №3 на вещото лице като дял І и оцветена в жълто; 2. М.К.К. ЕГН ********** с адрес ***, да ползва източната част от имота, заключена между точки 4,11,12,13,14,15,16,17,18,8,7,6,5,4 с площ 234 кв.м., която е обозначена на скицата приложение №3 на вещото лице като дял ІІ и оцветена в оранжево.

Скицата – приложение №3 към заключението на вещото лице / лист 110 от настоящото дело/, подписана от съдията да се счита за неразделна част от настоящото решение.

 

ОСЪЖДА М.К.К. да заплати на Б.М.Д., Б.Б.В. и А.Б.Д. сумата 38,13лв. /тридесет и осем лева и 13ст./ представляваща деловодни разноски.

 

Решението може да се обжалва в двуседмичен срок от връчването пред Пловдивския окръжен съд.

           

РАЙОНЕН СЪДИЯ :/п./Ж.Желев/

 

            Вярно с оригинала

            ВД