Гражданско дело 4765/2018 - Определение - 31-07-2019

Определение по Гражданско дело 4765/2018г.

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

№ 8555, 2019 г., гр. Пловдив

 

РАЙОНЕН СЪД  - ПЛОВДИВ, ХІХ гр. с.

На 31.07.2019 г.

В закрито заседание в състав :

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ : ТАНЯ БУКОВА

 

като разгледа докладваното от съдията гражданско дело № 4765 по описа за 2018 година и за да се произнесе взе предвид следното :

 

             С определение № 13320/19.12.2018 г. производството по делото е спряно на основание чл. 229, ал. 1, т. 2 ГПК – поради смъртта на ответника в хода на производството. В срока по чл. 230, ал. 2 ГПК, който е изтекъл на 08.07.2019 г., ищецът не е посочил правоприемниците на ответника и техните адреси, съответно не е взел мерки за назначаване на управител на незаетото наследство или за призоваването на наследниците по реда на чл. 48, с оглед на което на основание чл. 230, ал. 2, изр. 2 ГПК делото следва да бъде прекратено, а на основание т. 13 от Тълкувателно решение 4/13 постановено по т. д. № 4 по описа на ВКС на РБ за 2013 г., тъй като предмет на делото са искове за установяване на вземания по издадена в полза на ищеца по ч. гр. д. № 28766 по описа на Софийски районен съд, 35 състав за 2017 г. заповед за изпълнение на парично задължение по чл. 410 ГПК, то последната следва да бъде обезсилена.

Ето защо съдът :

 

 О П Р Е Д Е Л И :

 

            ПРЕКРАТЯВА ПРОИЗВОДСТВОТО по гр. дело № 4765 по описа на Районен съд – Пловдив, ХІХ гр. с. за 2018 г.

ОБЕЗСИЛВА Заповед за изпълнение на парично задължение по чл. 410 ГПК издадена по ч. гр. д. № 28766 по описа на Софийски районен съд, 35 състава за 2017 г.

Определението може да бъде обжалвано пред Окръжен съд – Пловдив с частна жалба в едноседмичен срок от връчването му на ищеца и на третите лица – помагачи на страната на ищеца и на ответника.

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ : /п./ таня Букова

 

            Вярно с оригинала!

            ММ