Гражданско дело 4405/2018 - Определение - 20-08-2018

Определение по Гражданско дело 4405/2018г.

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е 

 

     Номер  8308                         20.08.2018 година                град Пловдив

 

  ПЛОВДИВСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД, ДЕСЕТИ ГРАЖДАНСКИ СЪСТАВ

На двадесет и първи август две хиляди и осемнадесета година

В закрито заседание в следния състав:

 

                                                 Председател: ЖИВКО ЖЕЛЕВ  

                                                 

като разгледа докладваното от съдията Живко Желев

гражданско дело номер 4405 по описа за 2018 година

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

Водим от горното, съдът

 

                                          О П Р Е Д Е Л И :

 

ПРЕКРАТЯВА производството по гр.д. № 4405 по описа за 2018 г. на Районен съд Пловдив, Х граждански състав, на основание чл.233 ГПК, поради отказ от иска предявен от Х.Е.М. ЕГН ********** с адрес *** против К.А.Ч. и „Път инженеринг“ ЕООД по чл.108 ЗС относно собствеността на поземлен имот идентификатор ********** по кадастралната карта на с. У.**********.

 

Определението може да бъде обжалвано пред Окръжен съд Пловдив в едноседмичен срок от съобщаването му на страните.

         

                                                РАЙОНЕН СЪДИЯ:/п./Ж.Желев/

 

Вярно с оригинала

ВД